L’objectiu de la present convocatòria és obrir un procés de concurrència competitiva per a dur a terme l’auditoria d’un projecte que té en marxa la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) amb la Generalitat Valenciana (GVA): Conveni de col·laboració titulat: “Enfortiment de la CVONGD per a la defensa de les polítiques coherents amb l’enfocament de drets humans, comunicació i sensibilització sobre el rol de la ciutadania, el sector privat i de l’administració pública en l’erradicació de la pobresa, 2020”.

L’empresa auditora haurà de complir amb totes les obligacions que exigeix el finançador i que es detallen en el punt anterior. L’empresa auditora haurà d’entregar l’informe d’auditoria en el termini màxim de 6 mesos, sense possibilitat d’ampliació de termini, comptat des de la finalització de l’execució de les activitats objecte de de el projecte subvencionat d’acord amb el que es detalla en el punt dos d’aquest document.

El pressupost màxim estimat per a l’auditoria d’aquest projecte, que es troba recollit en el pressupost del conveni, és el següent:

  • Pressupost: 2.875€ (impostos inclosos)
  • El pagament del procés d’auditoria es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada realitzada l’auditoria del projecte i entregada tota la documentació necessària per part de l’empresa auditora. La factura de l’auditoria d’aquest projecte podrà tindre data posterior a l’execució del projecte però mai posterior a la data de presentació de la justificació.

“Més informació”.

Com inscriure't en l'oferta

Fins al 19 de juny de 2022 (termini ampliat) en format electrònic a través de l'email: info@cvongd.org

Assumpte: proposada auditoria SOLCOR/2020/0002

Telèfon de contacte per a més informació: 963 91 37 49

Desplaça cap amunt