DP_técnico_proy_coope_francés

Missió bàsica del lloc de treball:

Realitzar el cicle de gestió dels projectes de cooperació de MUSOL a Espanya, altres països europeus i països en desenvolupament, garantint un adequat monitore tècnic i control pressupostari d’acord amb els requeriments del sistema de gestió de qualitat de MUSOL.

Funcions principals

Gestió de projectes:
1. Garantir una gestió eficaç dels recursos dels projectes i delegacions de MUSOL.
2. Realitzar el seguiment dels projectes en totes les seues components (tècnica, administrativa i financera), en col·laboració amb les altres àrees funcionals de MUSOL.
3. Garantir que els arxius dels projectes (físic i digital) es troben actualitzats així com les altres eines de seguiment utilitzades en MUSOL.
4. Orientar les contraparts, socis de consorci, els representants i tècnics de MUSOL en el terreny sobre les normes, eines i procediments de gestió i administració segons els manuals de l’organització i les normes dels finançadors.
5. Mantindre una adequada comunicació amb les contraparts, socis de consorci, delegacions, finançadors i altres stakeholders dels projectes.
6. Coordinar i donar suport a l’elaboració dels informes de projectes, tècnics i financers, en els terminis previstos, obtenint la informació i documentació necessària per a complir els requisits de reporting de MUSOL i dels finançadors.
7. Col·laborar en la planificació estratègica de l’organització.

Sinergies i noves propostes:
1. Elaborar noves propostes de projecte de qualitat i garantir el seu lliurament en els terminis previstos, garantint que totes les propostes respecten els requisits (coherència, criteris tècnics, documentació administrativa, etc.) dels finançadors i de MUSOL.
2. Identificar i contactar socis institucionals (públics i privats) per al finançament i co-finançament dels projectes.
3. Identificar de forma pro-activa col·laboracions i sinergies amb altres iniciatives o projectes de MUSOL.

Coordinació i comunicació interna i interinstitucional/desenvolupament institucional:
1. Garantir una comunicació contínua i una coordinació eficaç amb totes les àrees operatives de MUSOL (Àrea de Projectes, Administració i Finances, Subàrea de Comunicació, etc.).
2. Sistematitzar la informació rellevant relativa als projectes amb l’objectiu d’alimentar les estratègies de comunicació de MUSOL.
3. Col·laborar amb les diferents àrees de MUSOL per a la millora dels sistemes de gestió i administració dels projectes i de l’organització.

Coneixements i formació
Formació acadèmica requerida:
– Llicenciatura i postgrau/màster en disciplines relacionades amb la gestió de projectes, cooperació internacional o matèries afins.
– Formació específica en gestió de projectes.

Formació acadèmica valorada:
– Es valorarà formació específica en governabilitat, enfortiment institucional, municipalisme.

Coneixements, capacitats i altres requeriments:
– Es valoraran coneixements sobre gestió municipal, enfortiment municipal i de la societat civil, canvi climàtic.
– Capacitat d’anàlisi d’informació, sistematització i redacció.
– Coneixement comprovat del cicle de projecte i de les principals eines de planificació (marc lògic, etc.).
– Disponibilitat per a viatjar als països dels projectes.
– Requerit espanyol, fluid per a expressar-se correctament de manera oral i escrita i per a elaborar textos complexos.
– Requerit francés, nivell mínim B2, per a expressar-se correctament de manera oral i escrita i per a elaborar textos complexos.
– Es valorarà el coneixement d’anglés i valencià.

Experiència:
– Es requereix experiència comprovada en gestió de projectes de cooperació internacional (incloent identificació) finançats pels principals finançadors de MUSOL (actors de la cooperació descentralitzada espanyola, AECID, etc.), d’almenys 1 any.

Integració funcional
En el marc de l’estructura per àrees funcionals de l’organització, el Tècnic de Projectes s’integra en l’Àrea de Projectes. Respon davant la coordinadora de programa i el Director/a de Projectes. És avaluat en conjunt pel Director/a Executiu/a i pel Director/a de l’Àrea de Projectes. Manté una constant comunicació amb els altres Tècnics de Projectes i amb les altres àrees, en particular amb la Sub-Àrea de Comunicació i amb l’Àrea d’Administració i Finances.

Condicions laborals
– Jornada laboral de 40 hores setmanals.
– Lloc de treball: València, sense perjudici de desplaçament a terreny per al seguiment quan es precise.
– Remuneració segons barems de MUSOL.
– Mesures de conciliació personal, familiar i laboral.
– Duració: previsió de contracte laboral fix, previ període de prova.

Com inscriure't en l'oferta

Envia el teu CV a info@musol.org especificant en objecte: candidatura [el teu nom i cognoms] - técnico proyectos c/francés.

Termini: 7/1/2024 (es realitzaran entrevistes a les persones candidates preseleccionada en la mesura en què arriben les candidatures. Per tant, el procés de selecció podria tancar-se abans del termini previst).

Desplaça cap amunt