En CERAI (Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional) obrim un procés de selecció per a cobrir el lloc de substitució de tècnica/o d’Administració per a la nostra seu de Catarroja (València).

Descripció del lloc

Sota la supervisió del Responsable d’Administració i Finances de CERAI, la persona seleccionada s’encarregarà dels registres comptables i d’assegurar el control pressupostari i financer de la seu, d’acord amb la normativa vigent, garantint la transparència financera de l’Organització i de portar el control i seguiment, tant a nivell administratiu com econòmic, dels projectes vigents, atesos els requeriments i auditories de projectes.

Competències

El perfil requerix una persona amb experiència de treball en el sector de les ONG, amb coneixements sobre comptabilitat, experiència en la gestió i seguiment economicoadministratiu de projectes, en planificació i organització del treball, amb capacitat per a les relacions humanes, iniciativa i flexibilitat.

Principals responsabilitats

Gestions generals:

 • Gestió de la comptabilitat analítica i financera.
 • Control pressupostari i elaboració de la informació pertinent.
 • Tancament trimestral i anual d’impostos i preparació de la informació per a presentar els models oficials.
 • Atenció a auditories de comptes interns i externs així com a la preparació de la documentació requerida en cada cas.
 • Gestió amb proveïdors i clients.
 • Manteniment d’arxius generals.
 • Facturació i gestió de tresoreria (cobraments i pagaments generals i de projectes).
 • Atenció als requeriments d’auditories de comptes.
 • Atenció al manteniment general de la seu de CERAI Aragó (subministraments, materials, lloguer).
 • Realització, control i seguiment de protocols de gestió administrativa i financera.

Gestions administratives de projectes de CERAI València:

 • Seguiment i control de convocatòries i resolució de projectes.
 • Preparació de documentació per a convocatòries.
 • Control administratiu i econòmic de projectes segons la normativa dels finançadors.
 • Administració i control de la ferramenta de gestió d’arxius en núvol (DRIVE).
 • Actualització de projectes en repositori d’arxius en núvol i taules de control de projectes.
 • Arxiu de documentació de projectes.
 • Preparació de documentació i revisió d’informes de seguiment (revisió econòmica i de documentació a entregar).
 • Preparació de documentació i revisió d’informes econòmics finals per a justificació de projectes.
 • Atenció d’auditories de projectes.
 • Atenció a requeriments a projectes i esmenes efectuades pels finançadors en les diferents fases de gestió dels projectes.
 • Assessorament de tècnics/as de projectes en justificacions.
 • Lliurament de documentació oficial i seguiment dels registres públics.
 • Treballar en coordinació amb les altres unitats de l’àrea, seus territorials i altres àrees de CERAI per a garantir el degut compliment global d’objectius.
 • Realització, control i seguiment de protocols de gestió administrativa de procediments.
 • Qualsevol altra funció afí al lloc que li siga encomanada o que siga necessària per al correcte funcionament de l’organització en general i de la seua àrea de competències en particular.

Perfil requerit

 • Estudis en Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials o equivalents.
 • Experiència comprovada en administració i comptabilitat d’una entitat sense ànim de lucre no menor de 3 anys.
 • Experiència en gestió i justificació econòmica de projectes de diferents finançadors no menor de 3 anys.
 • Bon coneixement de la gestió de cicle de projecte.
 • Ampli coneixement de planificació financera i comptabilitat: anàlisi de costos, pressupostos, estats financers, elaboració de reportes financers…
 • Domini de programes informàtics, de comptabilitat, d’Excel i coneixements de Word, Power Point, Access i de ferramentes de Google Apps. I domini de l’entorn de treball Google Drive.
 • Coneixements en matèria laboral a l’efecte de la correcta gestió de projectes en esta matèria.
  Coneixements de Gestió i Administració Pública.
  Es valorarà el nivell d’anglés i francés, tant escrit com parlat.

Competències 

 • Responsabilitat.
 • Proactivitat, iniciativa i dinamisme.
 • Capacitat de comunicació.
 • Capacitat d’organització, polivalència i eficàcia.
 • Capacitat de treball en equip i col·laboració.
 • Orientació a l’assoliment de resultats.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.

Com inscriure't en l'oferta

Per a inscriure't en esta oferta laboral:

Envia el teu curriculum vitae a: empleo@cerai.org
Indica en l'Assumpte: “Tècnic/a d'administració *CERAI València”
Incorporació: immediata

CERAI aplica una política d'igualtat d'oportunitats amb independència del sexe, l'origen racial o ètnic, la religió o les creences, l'edat o l'orientació sexual.

Desplaça cap amunt