Visualització d’exportacions d’armes espanyoles a països en conflicte

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ens ajuda a visualitzar les xifres sobre exportacions espanyoles d'armes per països des de l'any 1995 fins a l'actualitat.

Font: Centre Delàs d'Estudis per la Pau

[Base de dades del Cicle Econòmic Militar del CENTRE DELAS]

Font: Elaboració pròpia a partir de Subdirecció General de Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús.

Base de dades i visualització de les exportacions espanyoles de material de defensa del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

DADES

En aquest apartat es presenten les xifres sobre exportacions espanyoles d'armes per països des de l'any 1995 fins a l'actualitat, segons les dades de la Secretaria d'Estat de Comerç del seu informe “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”.

La visualització de dades incorpora si els països seleccionats estan en situació de conflicte armat segons les variables de la base de dades d'Uppsala UCDP (Uppsala Conflict Data Program). La rellevància d'aquesta variable en la selecció és que segons el criteri 3 de la Llei 53/2007 i de la Posició Comuna PESC / 944/2008 s'estableix que no s'haurien autoritzar llicències d'exportació de material de defensa a països en tensió o conflicte armat.

Les dades poden visualitzar-se en format taula i mapa, i són descarregables en diferents formats.

COM UTILITZAR LA VISUALITZACIÓ DE DADES:

Per a la seva utilització ha de fer servir els selectors de país, any i categories d'armes per filtrar les dades. Pots fer seleccions múltiples utilitzant la tecla “majúscules” o la tecla “control” (per seleccions alternes).

Passos a seguir per a una correcta visualització:

1r: Escollir el/s any/s d'exportacions de material de defensa espanyol

2n: Elegir els països importadors de material de defensa espanyol en la llista o al mapa que incorpora si els anys seleccionats van estar en situació de conflicte armat o similar.

3r: Escollir una o diverses de les 22 categories de material de defensa existents.

Aquesta opció només apareixerà disponible a partir del 2004, quan van començar a facilitar aquestes dades de manera oficial. En seleccions d'anys anteriors i posteriors a 2004, la divisió per categories només es produeix a partir de 2004.

4a: Apareixeran dos resultats:

– Mapa de països importadors d'armament espanyol en el període seleccionat, descarregable com SVG

– Taula d'exportacions d'armament espanyol per països i categories, descarregable en CSV, XML, XLS, HTML

Les dades de la selecció es visualitzen com a TAULA i amb un MAPA de totes les exportacions dels anys de la selecció realitzada.

Per a començar, accedix a la web.

Desplaça cap amunt