Un nou sistema de cooperació per a transformar el món

Per primera vegada en 20 anys, el Govern espanyol s’ha compromés amb la reforma del nostre sistema de cooperació. En un context internacional de múltiples i complexos reptes, aquest ha de ser un moment d’oportunitats.

Des de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament – Espanya presentem una proposta col·lectiva per a construir una cooperació que transforme el món.

Árbol de la reforma del sistema de cooperación

El sistema de cooperació espanyola es troba molt afeblit i a la cua d’Europa. Urgeix un nou sistema ambiciós que responga als reptes globals i que promoga la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. Una cooperació que siga feminista, ecologista, que connecte amb la ciutadania i reforce la seua presència en els àmbits locals amb altres racons del planeta. Una cooperació que responga de manera eficaç a les emergències humanitàries.

Llig l’informe complet Un nou sistema de cooperació per a transformar el món.

Resum executiu

 

El nou sistema de cooperació respon a l’estructura d’un arbre. Arrels: entorns que faciliten la participació ciutadana. Tronc: institucions fortes i compromís real d’aconseguir el 0,7%. Branques: les «7 C de la cooperació» que venen de la mà de l’ecologia, el feminisme, l’acció humanitària, el treball descentralitzat, l’educació per a la ciutadania global, que aprén de si mateixa i d’unes altres. Tot això hauria de donar com a resultat una cooperació transformadora que contribueix a la justícia global.

Et resumim ací les nostres propostes en cadascuna d’aqueixes branques:

 

Coherent

Una cooperació que promoga la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

Propostes:

 • Promoure els principis de corresponsabilitat global amb el desenvolupament sostenible de manera transversal.
 • Defensar un règim multilateral de transparència fiscal i lluita contra el frau i els paradisos fiscals.
 • Prohibir que els instruments públics de cooperació financera donen suport a projectes d’economia fòssil,
  o que atempten contra el medi ambient, els drets humans i laborals.
 • Promoure la coherència de polítiques en la compra pública.
 • Incorporar en els tractats comercials internacionals el principi de descarbonització de l’economia, el respecte a la biodiversitat, el territori, els pobles originaris i els drets de la infància, així com el respecte als drets laborals.
 • Aprovar una llei de deguda diligència d’empreses, drets humans i medi ambient en l’àmbit
  nacional i donar suport al tractat vinculant d’empreses i drets humans de l’ONU.
 • Definir un mecanisme de coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible que compte amb una perspectiva cosmopolita i feminista.
 • Contribuir a la promoció d’indicadors de progrés i benestar més enllà del PIB.
 • Avançar en la coherència interna del sistema de cooperació establint les millors pràctiques laborals, d’igualtat, cures i de sostenibilitat.

Catalitzadora

Una cooperació feminista que fomenta l’agència de les dones.

Propostes:

 • Elaborar una política de cooperació feminista dirigida a abordar les causes de les inequitats de gènere en l’àmbit nacional, internacional i multilateral.
 • Revisar el marc normatiu, reglamentari i els procediments per a garantir l’eficàcia en la implementació d’una cooperació feminista.
 • Adequar el marc institucional i garantir les capacitats necessàries: establir una oficina de cooperació feminista dins de la AECID; formació i especialització del personal; enfortir el marc d’avaluació i investigació.
 • Promoure una estratègia de cooperació feminista amb inversions pressupostàries definides.
 • Aconseguir que un 30% de l’AOD es destine com a marcador principal a la promoció de drets de les dones -un 6% especifique en salut i drets sexuals i reproductius- i aconseguir el 60% segons el marcador significatiu d’igualtat de gènere.
 • Establir un marc de coordinació i participació amb totes les parts involucrades, especialment amb el Ministeri d’Igualtat, els diferents mecanismes d’igualtat autonòmics, la cooperació descentralitzada. També amb les organitzacions feministes i moviments de dones, organitzacions d’infància, amb especial atenció les organitzacions locals o regionals als països de cooperació.
 • Garantir la plena i efectiva participació de les dones en tots els àmbits de la Cooperació Espanyola.

Cuidadora

Una cooperació ecologista amb focus en els desafiaments ambientals que connecten amb el benestar i el desenvolupament sostenible.

Propostes:

 • Reforçar les capacitats estratègiques i operatives per a abordar intervencions de mitigació, adaptació, recuperació de biodiversitat i gestió dels recursos naturals.
 • Desenvolupar instruments que reconeguen, fomenten i protegisquen el paper de les persones defensores de la naturalesa i del territori, pobles indígenes i comunitats tradicionals.
 • Apostar pel desenvolupament d’un nexe gènere i medi ambient.
 • Incorporar en el sistema humanitari, la protecció de les persones desplaçades per motius mediambientals des d’una òptica de drets.
 • Incorporar de manera efectiva a les organitzacions ecologistes en projectes internacionals, especialment a les organitzacions del Sud global.
 • Incorporar en les intervencions d’educació per a la ciutadania global la ecoalfabetització i el pensament sistèmic.
 • Investigar els factors ambientals clau per al desenvolupament sostenible i tindre capacitat de sistematització d’aprenentatges i bones pràctiques.
 • Aconseguir un 50% d’AOD bilateral en els marcadors mediambientals principal i significatiu.
  Definir una nova estratègia climàtica i ambiental multilateral amb plena coordinació interministerial.

Compromesa

Una cooperació que responga a les emergències i violències d’un món en crisi.

Propostes:

 • Preservar la independència en la definició de prioritats en les intervencions segons els principis humanitaris.
 • Treballar enfront de les emergències des del nexe humanitari i desenvolupament, la resiliència i l’agència de les dones.
 • Incorporar estratègies multisectorials d’enfocament integral.
 • Enfortir als actors locals en nom de l’eficàcia i sostenibilitat de l’ajuda.
 • Integrar la visió de gènere en les intervencions humanitàries i en la protecció de les persones víctimes de violència.
 • Promoure els marcs internacionals per al respecte del Dret Internacional Humanitari (DIH) i
  suport i acompanyament per mitjà de la diplomàcia humanitària.
 • Reequilibrar la canalització de recursos entre el sistema de Nacions Unides i uns altres (Moviment de la Creu Roja i ONG) amb els instruments de finançament previsibles i flexibles.
 • Reforçar el perfil institucional, les capacitats, recursos i equip de l’Oficina d’Acció Humanitària de l’AECID.
 • Promoure un espai de diàleg i de coordinació entre l’acció humanitària en l’àmbit central i el descentralitzat.
 • Incrementar l’assignació de l’ajuda humanitària al 10% de l’AOD, amb almenys 50% via AECID.
 • Ajustar els mecanismes d’atribució i rendició de comptes flexibilitzant-los, seguint el marc del Grand Bargain (GB) i homologant-se amb mecanismes de la UE.
 • Coordinar l’acció humanitària amb una política activa d’atenció a les persones refugiades respectant els seus drets garantits en els marcs internacionals.
 • Dotar dels mitjans necessaris perquè la societat conega, se sensibilitze i s’involucre en els assumptes humanitaris.
  Enfortir el programa de protecció a persones defensores de drets humans i medi ambient.

Connectada

Una cooperació promotora de ciutadania global.

Propostes:

 • Dissenyar una estratègia d’educació per a la ciutadania global (ECG) que permeta reforçar una perspectiva integral i dels conceptes d’interdependència, solidaritat i corresponsabilitat i incorporar nous instruments i enfocaments innovadors –coherència de polítiques, de cooperació feminista i ecologista– que multipliquen el seu impacte.
 • Disposar d’una unitat en la nova AECID amb autonomia d’execució i capacitat per a promoure una coordinació amb tots els actors involucrats en la seua posada en marxa –en la seua dimensió formal i informal–, especialment amb el Ministeri d’Educació, el Ministeri de Transició Ecològica, Igualtat, Joventut i amb la cooperació descentralitzada.
 • Augmentar els fons destinats a ECG fins a aconseguir el 3% de l’AOD.
 • Fomentar el reconeixement del voluntariat local i internacional amb un marc normatiu propi que permeta desenvolupar tot el potencial d’aquesta escola de participació ciutadana.
 • Ajudar al fet que el sistema educatiu implemente l’ECG per a millorar la comprensió de l’alumnat sobre els processos globals. Destinar recursos en la formació de professorat.
 • Garantir a grups representatius el dret d’accés als mitjans de comunicació públics.

Compartida

Una cooperació orgullosa de la riquesa de la seua descentralització.

Propostes:

 • Adoptar un marc normatiu adequat reconeixent la cooperació com una competència de les entitats locals (EELL) i les comunitats autònomes (CCAA).
 • Desenvolupar una estratègia de cooperació des del local en el marc de la localització de l’Agenda 2030.
 • Dotar a la Cooperació Espanyola descentralitzada d’espais institucionals i dels mecanismes de coordinació entre els diferents actors del sistema.
 • Garantir un entorn afavoridor per a la participació dels diferents actors de la cooperació en el context descentralitzat.
 • Desenvolupar les capacitats de les persones professionals de l’administració pública amb una visió específica de la cooperació descentralitzada.
 • Millorar la capacitat de coordinació de les Oficines Tècniques de Cooperació amb tots els agents
  de la cooperació.
 • Impulsar el reconeixement internacional del qual gaudeix la cooperació descentralitzada.
 • Apostar per la innovació aprofitant la flexibilitat i el ventall d’experiències i enfocaments.
 • Homogeneïtzar criteris i procediments en les administracions.
 • Facilitar l’apropiació de la política de cooperació descentralitzada per part de la ciutadania assegurant un treball d’informació i sensibilització.

Cognitiva

Una cooperació que aprén de si mateixa, d’unes altres i innova

Propostes:

 • Destinar un 2% dels recursos de la Cooperació Espanyola a coneixement, innovació, investigació,
  desenvolupament, aprenentatge i avaluació.
 • Constituir en l’AECID una unitat de coneixement, avaluació, investigació, I+D i aprenentatge trans-
  versal, al servei de la planificació estratègica.
 • Incrementar la presència del sistema de ciència i tecnologia i el paper de les universitats, i reforçar
  la investigació per al desenvolupament.
 • Estrényer la col·laboració entre l’administració, universitats, sindicats i organitzacions de la societat civil amb l’elaboració de plans de formació i capacitats i informes.
 • Enfortir un programa d’incorporació al mercat laboral i primeres experiències en terreny o en institucions internacionals per a persones joves.
 • Generar una línia d’intercanvi i aprenentatge d’experiències d’altres països fonamentals en el desenvolupament sostenible al nostre país.
 • Desenvolupar un pla de digitalització del sector que permeta aprofitar les possibilitats de les noves
  tecnologies en els entorns de treball.
 • Posar la millor tecnologia disponible al servei de la transparència, la participació i la *inclusividad en
  la gestió dels recursos i en la rendició de comptes i l’aprenentatge.

Tens disponibles més informació i materials en la web de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament – Espanya.

 

, , , , , ,

Desplaça cap amunt