Bases del tercer “Festival Cinema Ciutadà Compromés”

El Festival vol permetre tant l'exhibició de productes audiovisuals com la realització de reflexions al voltant del seu contingut, posant a l'abast de la ciutadania audiovisuals compromesos amb l'entorn, proper o llunyà, i amb el temps, històric o contemporani.

El Festival se celebrarà des del 27 d’octubre fins al 23 de novembre del 2017.
Tens fins al pròxim 21 de juliol de 2017 per fer la teua inscripció.


INTRODUCCIÓ

Un dels objectius nuclears d’ACICOM (Associació Ciutadania I Comunicació) des de la seua fundació és la millora de la dieta mediàtica dels valencians i les valencianes; per a la qual cosa vegem cabdal potenciar els projectes audiovisuals nascuts en el sí de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.

Es tracta d’un ample ventall de mirades produïdes gràcies a la capacitat d’iniciativa de tot el sector que ha de superar l’absència d ́una televisió pública.


CATEGORIES

Podran participar-hi totes les produccions audiovisuals valencianes de temàtica social i ciutadana, entenen per tal un cinema compromés amb l’entorn, proper o llunyà, i amb el temps històric o contemporani. Compromés amb els valors socials i amb la seua transmissió. Compromès amb la societat i la política, amb l’art i la ciència. Valors que són assumits com a pròpies per ACICOM que significa el cinema social com un dels millors vehicles per fomentar nous models de vida, motivar comportaments i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.

Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació..


DOCUMENTACIÓ PER A LA PRE-SELECCIÓ

Serà necessària la presentació de la següent documentació per entrar a la selecció del festival abans de les 14 hores del divendres 21 de Juliol de 2017:

 1. a) Inscripció electrònica mitjançant formulari que contemplarà la Fitxa Tècnica, la sinopsi, i tots els aspectes contemplats en la fitxa formulari: https://goo.gl/i1Likd

 2. b) Obra audiovisual: Enllaç en línia (i clau, si aquest és privat) per a visionat de l ́organització del Festival.

 3. c) Frames, fotogrames o cartell il·lustratius de l ́obra per poder publicar-la.


DOCUMENTACIÓ SI LA PEL.LÍCULA HA ESTAT SELECCIONAD

L’organització avisarà les pel·lícules que hagen sigut seleccionades a concurs a través de la persona de contacte que figure en el formulari la inscripció.

Les còpies seleccionades hauran de ser presentades en el següent format:

Format MP4 FullHD 1920X1080p i còdec H264

Es podrà presentar la producció seleccionada mitjançant correu electrònic (tipus wetransfer, drive, etc.) a 2017@festivalccc.com o de manera presencial a la seu d’ACICOM (C/ Portal de la Valldigna, 5 B2 – València)


SELECCIÓ I JURAT

Les decisions del jurat seran inapel·lables. La direcció del Festival CCC es reserva el dret de no admetre, una vegada seleccionades, aquells audiovisuals que no reunisquen les condiciones tècniques adequades per a la seua exhibició pública.

El jurat oficial estarà format per professionals de la comunicació i del món audiovisual valencià. Hi haurà un jurat jove format per un grup de joves amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que

amb la coordinació d ́un professional del cinema, escolliran el Millor Youtuber social. PREMIS
S’estableixen els següents premis dotats amb un guardó original de disseny únic:

 • Premi Categoria Ficció
 • Premi Categoria Documental
 • Premi Categoria Micromecenatge
 • Premi Audiovisual en valencià
 • Premi Produccions de col·lectius ciutadans
 • Premi especial del públic
 • Premi Millor Youtuber social


 • El veredicte dels premis i el seu lliurament tindrà lloc en l ́acte de cloenda del FESTIVAL CCC el dia 23 de novembre 2017.

  Els premis de la categoria a concurs no podran, en cap cas, declarar-se deserts. Els membres del jurat podrà concedir dos premis a una mateixa pel·lícula.

  El Festival podrà realitzar còpies de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic del Festival i podran passar després a formar part del catàleg del circuit del Festival , les condiciones del qual s ́acordarien expressament amb els titulars dels drets de les produccions participants que ho accepten.


PROGRAMACIÓ

Durant la celebració del festival, l ́organització es reserva el dret d ́exhibir les pel·lícules seleccionades en les diverses sessions i sales durant el desenvolupament del Festival entre octubre i novembre del 2017.

Totes les pel·lícules que es projecten al Festival CCC, en la secció oficial de concurs o en altres seccions, figuraran en el catàleg oficial del festival.


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els productors i els directors participants en la secció oficial a concurs del festival autoritzen, al presentar el seu formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de la seua pel·lícula per la seua difusió com un material informatiu en qualsevol mitjà de comunicació.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Aquestes bases de participació podran ser complimentades, amb anterioritat a la data del FESTIVAL CCC i prèvia comunicació a les parts interessades, amb tants annexos com l ́organització pense oportuns.

La inscripció d ́una pel·lícula en la secció oficial a concurs del festival CCC suposa l ́acceptació i compliment de les presents bases de participació i els seus possibles annexos.


més informació


Inscripció

Desplaça cap amunt