El Ayuntamiento de Alicante aprueba por unanimidad una resolución a favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable

En el pleno del dia 25 de mayo de 2017 el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad una resolución institucional de compromiso con el Comercio Justo, el consumo responsable, además de desarrollar una política de Compra Pública Ética comprometiendose a incluir en las compras y contrataciones municipales.

Imagen de la celebración del Día Mundial del Comercio Justo en Alicante el 21 de mayo de 2017

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el pasado 25 de mayo por unanimidad del pleno, una declaracion institucional de reconocimiento, fomento e impulso del Comercio Justo y el Consumo responsable, además del desarrollo de una política de Compra Pública Ética comprometiendose a incluirlo en las compras y contrataciones municipales. Asimsimo solicita a la Conselleria de Educación que promocione desde la educación formal el comercio justo y el consumo responsable.


Descargar Acta completa del pleno del Ayuntamiento de Alicante SESIÓN ORDINARIA Nº 7/2017 (Nº 30 delMandato) 25 -MAYO -2017

Descargar Resolución aprobada de Comercio Justo y Consumo Responsable

II-5.4. PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA DE LOS GRUPOS GUANYAR ALACANT Y COMPROMÍS POR LA QUE SE ACUERDA MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE ADOPTAR MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO, FOMENTO E IMPULSO DEL COMERCIO JUSTO Y DEL CONSUMO RESPONSABLE DE FORMA TRANSVERSAL Y SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN QUE LO PROMOCIONE DESDE LA EDUCACIÓN. FORMAL. EL COMERCIO

Se da cuenta de la siguiente propuesta de Declaración Institucional:

“En el món actual globalitzat les economies són cada vegada més dependents unes de les altres, però no tots els grups productors tenen igual
accés al comerç internacional i, el que podria ser una eina poderosa en la reducció de la pobresa, es converteix en un element que genera una manifesta desigualtat entre uns països i altres.

En aquest context sorgeix la iniciativa del Comerç Just, un moviment internacional format per organitzacions del Sud i del Nord amb el doble objectiu de millorar l'accés al mercat dels grups productors més desfavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional. Les relacions comercials es basen en el tracte directe i el respecte mutu, amb criteris no només econòmics sinó fonamentalment socials i mediambientals.

Aquesta iniciativa nova en el camp de la cooperació internacional, segons l'Organització Mundial del Comerç Just -WFTO-, han de complir els estàndards:

  • Creació d'oportunitats per a grups productors desfavorits.
  • Transparència i funcionament democràtic en tota la cadena de producció i comercialització.
  • Relació comercial equitativa i a llarg termini.
  • Pagament d'un preu just als grups productors.
  • Condicions laborals dignes.
  • Lluita contra l'explotació infantil.
  • Equitat de gènere.
  • Enfortiment de capacitats i assistència per als grups productors.
  • Cura del medi ambient.
  • Informació i sensibilització sobre el comerç just.

Les organitzacions que en l'àmbit nacional i internacional promouen aquesta iniciativa de Comerç Just, consideren fonamental per lluitar per un món més just i solidari, la sensibilització i l'educació de la societat a través del desenvolupament de campanyes d'informació i denúncia, així com el establiment de punts de venda i distribució de productes de comerç just.

El Parlament Europeu, en la Resolució A6-0207 / 2006, sobre Comerç Just i Desenvolupament “demana a les autoritats públiques europees que integren criteris de comerç just en les licitacions públiques i les polítiques de compra”. D'altra banda, la Llei de contractes del sector públic, de 30
d'octubre de 2007, preveu “la incorporació de les noves regulacions sobre contractació que introdueix la Directiva 2004/18 / CE”, el que suposa un gran pas pel que fa a la integració de consideracions socials i mediambientals en els contractes administratius i així ho estableix en l'exposició de motius, títol IV, apartat 3.

Així mateix, el Pacte Valencià contra la Pobresa, signat el 5 de maig de 2009 al paranimf de la Universitat de València firmat per EU, Compromís, PSOE-PSPV i PP, planteja, en el capítol de coherències de polítiques, un apartat sobre comerç just i consum responsable on estableix que: “S'ha de promoure el Comerç Just i el Consum Responsable entre la poblacióde la Comunitat Valenciana per mitjà de:

1.- La difusió i sensibilització entre la ciutadania sobre el comerç just i el consum responsable com a eines de cooperació, solidaritat i de disminució de les desigualtats existents.
2.- La potenciació del consum de productes de comerç just en les administracions públiques valencianes i en les adjudicacions i concessions que
en depenen en el marc del desenvolupament de la Compra Pública Ètica, en base a criteris socials i mediambientals.
3.- La incorporació de productes de comerç just en tot tipus de centres públics (hospitals, escoles, instituts, universitats …) sent les Corts la primera institució que va optar per oferir aquest tipus de productes en les seves instal·lacions. “

En aquest context, les autoritats públiques hem d'assumir el compromís de participar en la consecució d'aquests objectius fomentant activament el Comerç Just en l'àmbit de l'administració local, així com portant aquesta iniciativa a la comunitat educativa, al teixit social i al sector privat de lanostra ciutat. Entenem que, promovent activament pràctiques de comerç just, tenim una oportunitat única de ser inspiració i model per a la ciutadania d'Alacant, i introduint els principis del comerç just en les nostres decisions i procediments públics de contractació, ens convertim en agents de cooperació i contribuirem a l'equitat sud / nord, a reduir la pobresa i a promoure el desenvolupament sostenible, jugant així un paper molt actiu des de la nostra realitat local en el canvi de les actuals pautes de producció i consum.

Per tot l'exposat, es presenta al ple per al seu debat i aprovació la presa dels següents:

ACORDS
PRIMER.- L'Ajuntament d'Alacant adquireix amb aquesta Declaració Institucional el compromís d'adoptar mesures per al reconeixement, suport, foment i impuls del comerç just i del consum responsable de forma transversal en les diferents àrees competencials i a desenvolupar una política de compra pública ètica i de suport al comerç just, comprometent-se a incloure-ho en les polítiques i pràctiques de compra i contractació, sempre que siga possible.

SEGON.- L'Ajuntament d'Alacant sol·licita a la Conselleria de Educació que promocione des de l'educació formal el comerç just i el consum responsable.

TERCER.- L'Ajuntament d'Alacant revisarà trimestralment els compromisos adoptats en aquesta Declaració Institucional i avaluarà les activitats fetes, així com els resultats obtinguts.”

VOTACIÓN Y ACUERDOS:
Sometida la Propuesta de Declaración Institucional a votación, es APROBADA, por unanimidad.

Desplaça cap amunt