Premi Ciutat de Castelló per la Pau “Vicente Martínez Guzman” 2024

Persones beneficiàries

Podran presentar proposta raonada de candidatures centres culturals i d’investigació per la pau, universitats i altres institucions i personalitats. Les candidatures proposades hauran d’acreditar entre els seus mèrits la màxima exemplaritat i demostrar de manera fefaent la transcendència internacional de la seua obra lligada al foment de la cultura de la pau, la transformació pacífica dels conflictes, la cooperació al desenvolupament, la solidaritat, la sostenibilitat i la convivència. El jurat no prendrà en consideració les candidatures que no complisquen amb estos requisits essencials.

Candidatures

Les candidatures s’hauran de formalitzar a través de l’enviament de l’imprés oficial de proposta, que es pot descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana: https://sede.castello.es/info.0; catàleg de tràmits; subvencions; Convocatòria de Premis Ciutat de Castelló; descarregar imprés.

L’imprés de proposta haurà d’anar acompanyat de:

  • Un informe raonat de la motivació i de l’interés del projecte candidat.
  • Una memòria anual amb els objectius i les principals activitats dutes a terme.
  • Els estatuts de l’entitat candidata.

Documentació

La documentació presentada no serà retornada ni es mantindrà correspondència sobre esta. La presentació s’haurà de realitzar de la manera següent:
Presentació telemàtica:
A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana https://sede.castello.es/info.0; catàleg de tràmits; subvencions; Convocatòria de Premis Ciutat de Castelló; tramitació electrònica.

S’haurà d’adjuntar un únic arxiu amb l’informe raonat, la memòria curricular, els estatuts de l’entitat i tots els suports institucionals o personals que es consideren oportuns.

Presentació física:
A través de l’imprés oficial de proposta, que es pot descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana https://sede.castello.es/info.0; catàleg de tràmits; subvencions; Convocatòria de Premis *Ciutat de Castelló; descarregar imprés.

S’hauran de presentar l’informe raonat, la memòria curricular, els estatuts de l’entitat i tots els suports institucionals o personals que es consideren oportuns degudament enquadernats en un únic volum.

L’imprés de proposta es podrà presentar de manera presencial en els següents llocs:

  • Junta de Districte Centre, plaça Major, n.o1.
  • Junta de Districte Nord, plaça del Primer Vaig moldre, s/n.
  • Junta de Districte Sud, carrer Ricardo Català Abad, cantonada amb carrer Joaquín Marqués.
  • Junta de Districte Este, avinguda Germans Bou, n.o 27.
  • Junta de Districte Oest, plaça Llacunes de Ruidera, s/n.
  • Junta de Districte Marítim, passeig Buenavista, n.o 28 del Grau de Castelló de la Plana.

També es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de presentació i enviaments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indicant en qualsevol cas “17.o Premi Ciutat de Castelló per la Pau Vicent Martínez Guzmán”.

Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures començarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (d’ara en avant BOP) i finalitzarà una vegada transcorreguts els 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació esmentada. La convocatòria es publicarà, a més d’en el BOP, en la Base de dades Nacional de Subvencions i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (http://sede.castello.es/info.0).

Premi

S’establix un únic premi amb una dotació de CINC MIL EUROS (5.000,00 €), condicionada a l’existència de crèdit en el Pressupost municipal de 2024 i subjecta a les retencions fiscals corresponents.

La persona responsable de la candidatura guanyadora serà convocada, amb la deguda antelació, a l’acte públic de proclamació dels Premis Ciutat de Castelló, que se celebrarà durant l’any 2024. A este acte haurà d’assistir obligatòriament per a rebre el premi i la seua dotació.

Desplaça cap amunt