Generalitat Valenciana: subvencions per la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social a càrrec del tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre IRPF

Objecte

La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d’interés general, tant els que continguen despeses de naturalesa corrent com de capital, que atenguen fins d’interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana.

Beneficiàries

Les entitats que tinguen la consideració d’entitats del tercer sector d’acció social definides en l’article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social, així com les entitats o organitzacions no governamentals.

També podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les agrupacions d’organitzacions sense personalitat jurídica.

Import

L’import previst en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 és de 23.157.000 euros en la línia S5177, del capítol 4 de despeses, destinada als eixos de treball 1 a 15, i d’1.571.000 euros en la línia S5185, del capítol 7 de despeses de naturalesa de capital, destinada a finançar els eixos 16. L’import total ascendeix a 24.728.000 euros.

El Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència acorda establir una quantia mínima en 2023 per a cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia. Una vegada acordada la quantia definitiva d’aquest acord, podrà haver-hi un increment dels crèdits disponibles a conseqüència d’una possible transferència pressupostària del ministeri per al finançament d’aquestes subvencions.

Aquesta quantia addicional es distribuirà entre els diferents eixos de treball i quedarà condicionada a l’aprovació de l’expedient de generació de crèdit.

D’acord amb el que es disposa en l’article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i de l’article 26 de l’Ordre de bases d’aquestes subvencions, a conseqüència d’aquesta generació de crèdit, la persona titular de la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, prèviament a la concessió de la subvenció, establirà aquesta quantia addicional màxima en la dotació econòmica establida en aquesta convocatòria sense necessitat de nova convocatòria ni obrir nou termini de sol·licitud i acorda la seua assignació final a cadascun dels eixos.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils i començarà l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Altres dades

De conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional primera de l’Ordre 8/2019, les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l’entitat sol·licitant o de la persona que la represente. A l’efecte de participació en la present sol·licitud de subvenció es considera que la subscripció de la sol·licitud de subvenció per les entitats susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a:

  • Sol·licitar l’ajuda.
  • Permetre l’accés a la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat.
  • Designar el compte bancari on es transferirà, en el seu cas, la subvenció.
  • Assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal per a obtindre la condició de persona beneficiària (article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions).

Es presentarà una sol·licitud telemàtica per cada entitat sol·licitant.

La sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es i constarà d’una part general (comuna per a totes les sol·licituds de subvenció a la Generalitat) i d’una part específica corresponent a la present convocatòria.

Desplaça cap amunt