Generalitat Valenciana: subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 destinades a ONG

Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030 per entitats sense ànim de lucre a la Comunitat Valenciana.

Entitats beneficiàries

  • Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb domicili social a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites en la data de publicació de la corresponent convocatòria en el registre corresponent segons la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i que disposen de la seu central o d’una delegació permanent en el territori.
  • Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud a la present convocatòria de subvencions.
  • No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats incurses en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 1/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria d’implementació i promoció dels ODS de l’Agenda 2030, a la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, Ordre de bases).

Per a allò que no es preveu en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara en avant LGS), i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Presentació de les sol·licituds i termini

L’òrgan encarregat de l’ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general que tinga assignades les funcions en matèria d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, que, d’ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se resolució.

Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis. També es podrà accedirhi en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en l’URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es. La presentació de la sol·licitud de forma diferent de la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Desplaça cap amunt