Generalitat Valenciana: subvencions a ONGD per al finançament de projectes d’acció humanitària

L’objecte de la present resolució és la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana de l’exercici 2021, per al finançament de les següents actuacions en matèria d’acció humanitària:

1. Actuacions d’emergència per a ajudar les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o poblacions en situació de vulnerabilitat extrema; orientades a garantir la seua subsistència, protegir els seus drets, defensar la seua dignitat i establir les bases del seu posterior desenvolupament.

2. Actuacions de postemergència encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la situació de vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que fora.

3. Actuacions d’assistència a persones refugiades i desplaçades internes per motiu de conflictes armats o de guerres, i també de catàstrofes naturals quan la seua situació es prolonga en el temps, la prevenció de desastres, la denúncia de violacions dels drets humans associada habitualment a aquests col·lectius i els projectes de defensa d’aquests.

4. Actuacions d’emergència amb dones i població infantil víctimes de violència sexual i de gènere, mutilació genital femenina, tràfic de dones i xiquetes i altres agressions produïdes en moviments transfronterers o en el si dels seus països d’origen, dirigides a previndre, reduir el risc, promoure la resiliència, protecció de drets, enfortiment de serveis especialitzats i provisió d’atenció integral.

Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV 9095, 28.05.2021).

Presentació de les sol·licituds i termini

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

Cada entitat podrà presentar un màxim de dues sol·licituds de manera individual o en agrupació amb altres ONGD.

Desplaça cap amunt