Generalitat Valenciana: subvencions a ONGD per a projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament

Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat de l’exercici 2023, per al finançament de despeses corrents i d’inversió, de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, destinades a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (d’ara en avant, ONGD).

Bases reguladores de la convocatòria

  1. Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV 9095, 28.05.2021), d’ara en avant, Ordre de bases.
  2. En allò no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, general de subvencions (d’ara en avant LGS), i la seua normativa de desenvolupament, i a allò que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix, caldrà ajustar-se al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Actuacions subvencionables

Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en projectes i programes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, en alguna de les modalitats següents:

  • Modalitat A: programes integrals de caràcter plurianual en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.
  • Modalitat B: projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.
  • Modalitat C: projectes de cooperació tècnica.
  • Modalitat D: actuacions específiques.

Presentació de les sol•licituds i termini

  1. Les sol•licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV. L’incompliment del mencionat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria. De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament, prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol•licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.
  2. Cada entitat podrà presentar un màxim de tres sol•licituds de manera individual o quatre, si alguna d’elles és en agrupació amb altres ONGD. Les entitats que presenten sol•licitud a la modalitat A no podran presentar sol•licitud a la modalitat D.
Desplaça cap amunt