Generalitat Valenciana: subvencions a ONGD per a projectes d’acció humanitària

Bases reguladores

 1. Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de 2021, de la Conse- lleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrà- tica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (en avant, ordre de bases).
 2. En allò que no preveu aquesta norma, les subvencions se sot- metran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara en avant, LGS), i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de sub- vencions. Així mateix, caldrà ajustar-se al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en la present convocatòria con- sistiran en projectes d’acció humanitària que hauran de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s’han d’emmarcar en els principis de l’acció humanitària reconeguts internacionalment, i que podran ser:

 • Actuacions, en contextos de crisi humanitària crònica o prolonga- da en el temps, orientades a garantir la subsistència, establir les bases de la seua posterior recuperació i la prevenció de desastres, així com a defensar la dignitat i la protecció dels drets humans de la població en situació d’extrema vulnerabilitat, a conseqüència dels efectes del clima, de desastres naturals i de conflictes armats, i de la població refugiada i desplaçada interna per aquests motius.
 • Actuacions d’assistència a dones i població infantil víctimes de violència sexual i de gènere, mutilació genital femenina, tràfic de dones i xiquetes i altres agressions produïdes en moviments transfronterers o en el si dels seus països d’origen, dirigides a previndre, reduir el risc, promoure la resiliència, protecció de drets, enfortiment de serveis espe- cialitzats i provisió d’atenció integral.
 • Actuacions de postemergència encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la situació de vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que siga.

2. Les actuacions que se subvencionaran en aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

a) Podran executar-se en qualsevol país o territori, sempre que per- tanga a la mateixa àrea geogràfica, per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole, d’acord amb el que establisca el vigent Pla director de la cooperació valenciana.

b) Els projectes hauran d’obtindre la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l’article 16 de l’ordre de bases.

c) Seran viables tècnicament i pressupostàriament. Als efectes d’aquesta convocatòria, no es considerarà que un projecte és viable tèc- nicament i pressupostàriament, si l’entitat avaluadora, en l’informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar que en el seu pressupost validat hi ha una minoració de la quantia a subvencionar, sol-licitada inicialment, en més d’un 20 %, i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant els objectius i els resultats del projecte.

3. L’import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 400.000 euros.

4. Els projectes tindran un termini màxim d’execució de 12 mesos.

5. Si quan es distribuïsquen els fons hi ha romanents que puguen finançar parcialment els següents projectes que hagen obtingut la puntu- ació mínima de 65 punts, la comissió de valoració els distribuirà tenint en compte els següents criteris:

 • Puntuació dels projectes.
 • Viabilitat pressupostària del projecte.

6. Les sol-licituds de subvenció podran incloure en la formulació del projecte i en el pressupost presentat activitats de testimoniatge (accions de sensibilització i incidència en actors locals o internacionals relacionats amb les poblacions beneficiàries) vinculades a intervencions d’acció humanitària, dins del termini d’execució, per un import màxim de 20.000 euros.

Presentació de les sol-licituds i termini

 1. Les sol-licituds s’han de presentar en un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’in- compliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la con- vocatòria.
  De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en avant, LPAC), la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament (en avant, òrgan gestor) prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol•licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.
 2. Cada entitat podrà presentar un màxim de dues sol-licituds de manera individual, o tres si alguna d’aquestes és en agrupació amb altres ONGD. Si una mateixa entitat presenta més d’un projecte, el seu contingut o la zona d’execució ha de ser substancialment diferent. En cada sol•licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.
 3. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l’entitat sol•licitant ha de disposar d’un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu de la Generalitat, dels tipus següents:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l’entitat sol•licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l’entitat sol•licitant en el Registre de representants en tràmits electrònics de la Generalitat, per a tramitar aquest proce- diment.
 4. Els models de formularis i d’annexos es troben en l’URL de la sol-licitud esmentada, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL https:// cooperaciovalenciana.gva.es i https://participacio.gva.es.
Desplaça cap amunt