Generalitat Valenciana: subvencions a ONGD per a projectes d’educació i sensibilització per a la ciutadania global

Entitats beneficiàries

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGD, que complisquen els requisits recollits en el resolc cinqué de la convocatòria.

Objecte

  1. L’objecte de la present convocatòria consisteix a convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2023, destinades al finançament de despeses corrents de projectes i programes d’educació i sensibilització per a la ciutadania global, entre altres, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  2. Les actuacions a subvencionar consistiran en projectes i programes en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que han de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania crítica, corresponsable i mobilitzada en favor del desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans en els àmbits local i global.
  3. Els projectes i programes presentats a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits recollits en el resolc quart de la convocatòria.

Bases reguladores

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, d’ara en avant ordre de bases.

En el no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua normativa de desenvolupament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix s’estarà al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol·licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.

Desplaça cap amunt