Generalitat Valenciana: resolución final de la convocatòria 2021 per a subvencions a ONGD per a projectes d’acció humanitària

Objecte de la resolució

Concedir a les entitats i projectes esmentades en l’annex I de la present resolució les subvencions sol·licitades per l’import que apareix especificat en el mateix dins del crèdit disponible en les aplicacions pressupostàries i línies que s’especifiquen a continuació:

a) Línia S8303000, «Subvencions destinades a finançar projectes de desastres, conflictes humans i promoció i defensa de drets humans», dotada amb un import de 3.900.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.4.

b) Línia S5005000, «Subvencions a ONGD per a acció humani- tària», dotada amb un import de 500.000,00 euros, en el capítol VII, per al finançament de despeses de capital, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.7.

Acceptació

D’acord amb l’article 42 de l’ordre 2/2021, les entitats beneficiàries hauran de presentar el model d’acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aques- ta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrò- nica de la Generalitat, accedint a l’adreça: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18608&version=amp.

L’incompliment de la comunicació d’acceptació, en aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Desplaça cap amunt