Generalitat Valenciana: resolució final de la convocatòria 2023 de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes de promoció dels ODS

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant este mateix òrgan, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’esta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, o bé, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10.1 a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Desplaça cap amunt