Generalitat Valenciana: resolució final de la convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per a projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament

Les entitats beneficiàries hauran de presentar el model d’acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp

L’incompliment de la comunicació d’acceptació en aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Sense perjudici de l’assenyalat en el punt anterior, qualsevol sol·li- citant podrà renunciar a la subvenció abans del deslliurament dels fons de manera expressa, de manera telemàtica en el tràmit esmentat en el paràgraf anterior. Si la renúncia es produeix després d’haver percebut la subvenció concedida, haurà de reintegrar-se la quantitat percebuda més els interessos legals corresponents.

Desplaça cap amunt