Generalitat Valenciana: resolució final de la Convocatòria 2021 d’Educació i Sensibilització per a la Ciutadania Global i activitats de sensibilització sobre activistes de drets humans

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº9233 bis del 13 de desembre de 2021 publica la Resolució de 9 de desembre de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d’actuacions en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global i d’accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Imports concedits

Els imports globals concedits per a projectes i programes d’edu- cació per a la ciutadania global, a càrrec de la línia de subvenció S2323000, programa 134.10, capítol IV, del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021, són els següents:

– Modalitat A: 1.541.353,13 €
– Modalitat B: 1.146.133,94 €
– Modalitat C: 292.605,97 €

L’import global concedit per a accions de sensibilització sobre acti- vistes en drets humans, a càrrec de la línia de subvenció S8318000, programa 134.10, capítol IV, del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021, és de 69.831,07 euros.

Romanents

Una vegada aplicats els imports concedits de l’annex I, en la línia de subvenció S2323000 «Educació i sensibilització per a la ciutada- nia global», dotada amb un import de 3.000.000,00 euros, en el capítol IV, queda un romanent de 19.906,96 euros i en la línia de subvenció S8318000 «Subvencions a ONGD per a accions de sensibilització sobre activistes en drets humans», dotada amb un import de 120.000,00 euros, en el capítol IV, queda un romanent de 50.168,93 euros.

Termini d’acceptació

Les entitats beneficiàries han de presentar el model d’acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils comptadors des de l’ende- mà de la publicació d’aquesta resolució de concessió, de manera tele màtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’URL https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18608&.

Atenció! L’incompliment de la comunicació d’acceptació en aquest termini determi- narà l’exclusió de la convocatòria.

Desplaça cap amunt