Generalitat Valenciana: resolució definitiva de la convocatòria 2022 de subvencions a projectes d’acció humanitària

D’acord amb el article 42 de l’Ordre 2/2021, les entitats beneficià- ries hauran de presentar el model d’acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aques- ta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrò- nica de la Generalitat, accedint a l’URL

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18608&version=amp.

L’incompliment de la comunicació d’acceptació, en aquest termini, determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Sense perjudici de l’assenyalat en el punt anterior, qualsevol sol·li- citant podrà renunciar a la subvenció abans del deslliurament dels fons de manera expressa, de manera telemàtica en el tràmit citat en el parà- graf anterior. Si la renúncia es produeix després d’haver percebut la subvenció concedida, haurà de reintegrar-se la quantitat percebuda més els interessos legals corresponents. La renúncia a la subvenció determi- narà l’exclusió de la convocatòria.

Desplaça cap amunt