Generalitat Valenciana: resolució de la Convocatòria del’IRPF 2021 per a programes amb fins de caràcter social

Els programes objecte d’aquesta subvenció tenen com a finalitat el finançament de programes d’interés general per a atendre fins d’interés social destinats a atendre les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat dins dels eixos de treball assenyalats en l’article 4 de l’Ordre 8/2019, de 7 setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.

Règim de pagament

El règim de pagament de les ajudes, d’acord amb la previsió esta- blida en l’article 19, punt 1 in fine de l’Ordre 8/2019, de 7 de setembre, esmentada anteriorment, serà el que disposa el punt resolutiu onze de la Resolució de 17 de setembre de 2021, de convocatòria, esmentada anteriorment.

En conseqüència, d’acord amb el que s’estableix en l’article 44.1.f de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, per a la realització de programes d’interés general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies S5177 i S5185, en les quals es podrà lliurar immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

Programa pressupostari

El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec al programa pressupostari 313.50, Inclusió social, del pressupost de la Gene- ralitat per a l’exercici 2021, d’acord amb l’apartat segon de la resolució de convocatòria, amb la línia de subvenció S5177000, per un import inicial de 19.820.620 euros per a les ajudes a càrrec del capítol 4 de despeses, destinades a finançar els programes dels eixos 1 al 15, i amb la línia de subvenció S5185000, per import total d’1.570.750 euros per a les ajudes a càrrec del capítol 7 de despeses de naturalesa de capital destinades a finançar els programes de l’eix 16.

Tenint en compte la Resolució de 15 de desembre de 2021, de la directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius (DOGV 9,236, 16.12.2021), per la qual s’estableix un increment en la dotació econòmica prevista en la convocatòria i la seua assignació final a cadascun dels eixos conforme amb el repartiment establit en l’article segon de la convocatòria, per un import total de 3.336.046 euros, desglos- sat en 2.381.372,73 euros a repartir el 100 % en la línia de subvenció S5177000 del capítol 4 de despeses.

Desplaça cap amunt