Generalitat Valenciana: resolució de la convocatòria de subvencions per a projectes d’implementació i promoció de l’Agenda 2030 per a entitats sense ànim de lucre

Resolució per la qual es concedeixen a les entitats i projectes esmentats en l’Annex I de la pre- sent resolució, les subvencions sol·licitades per l’import especificat en l’esmentat annex, amb càrrec al crèdit disponible en la línia S8352000 «Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a accions de foment, divulgació i educació en l’àmbit dels ODS de l’Agenda 2030», dotada amb un import de 800.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, aplicació pressupostària 22.03.01.134.20.4.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’URL http://www. gva.es/ca/proc19273; o bé, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Desplaça cap amunt