Generalitat Valenciana: requeriment d’esmena per a la convocatòria 2022 d’Acció Humanitària

En data 20 d’abril de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, i una vegada rebudes per aquest òrgan gestor totes les sol·licituds presentades, s’ha realitzat la comprovació del seu contingut i de la documentació annexada, i en els termes de l’article 38 de l’Ordre 2/2021, es requereix a les entitats sol·licitants perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents que es requereixen en l’Annex. Es tindrà per desistides de la sol·licitud a les

entitats que no aporten la documentació preceptiva requerida en l’Annex, prevista en la part resolutiva huitena de la resolució de convocatòria.

Respecte a la documentació valorativa prevista en la part resolutiva novena de la resolució de convocatòria, en el mateix termini es podrà aportar la que s’estime convenient.

A aquest efecte s’informa que el termini de 10 dies hàbils s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest requeriment en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en las URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, i que la presentació de la documentació requerida s’haurà de realitzar de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació, en la Seu Electrònica de la Generalitat, en l’URL:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp

Desplaça cap amunt