Generalitat Valenciana: Requeriment d’esmena de la convocatòria 2022 de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

En els termes de l’article 38 de l’Ordre 2/2021, es requereix a les entitats sol·licitants perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents que es requereixen en l’Annex. Es tindrà per desistides de la sol·licitud a les entitats que no aporten la documentació preceptiva requerida en l’Annex, prevista en el Resolc Nové de la resolució de convocatòria.

Respecte a la documentació valorativa prevista en el resolc Desé de la resolució de convocatòria, en el mateix termini es podrà aportar la que s’estime convenient.

A aquest efecte s’informa que el termini de 10 dies hàbils s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest requeriment en la página web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en las URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, i que la presentació de la documentació requerida s’haurà de realitzar de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació, en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, en l’url http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp

Desplaça cap amunt