Generalitat Valenciana: proposta de resolució provisional de la Convocatòria 2021 de subvencions a ONGD per a projectes i programes de cooperació internacional

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana ha publicat el 29 de setembre de 2021 la seua proposta de resolució, que té el caràcter de provisional, de la convocatòria 2021 de subvencions a ONGD, per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. La proposta de resolució ha sigut formulada per la Comissió de Valoració de la convocatòria, en la sessió de 28 de setembre de 2021 .

D’acord amb el que estableix el número 6 de l’article 39 de de l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries no és possible finançar el total de sol·licituds. Per això, aquesta Comissió determina que la puntuació mínima per a obtindre subvencions en aquesta convocatòria és de 90 punts en la modalitat A, de 86,5 punts en la modalitat B, de 67,5 punts en la modalitat C i 76 punts en la modalitat D.

Havent-hi diverses sol·licituds empatades amb la mateixa puntuació de tall, empats a 90 punts en la modalitat A i a 86,5 punts en la modalitat B, s’han aplicat en les citades modalitats A i B, els criteris de desempat continguts en l’apartat 3 del Resolc Tretzé de la Resolució de Convocatòria.

De conformitat amb el Resolc Quart apartat 9 de la resolució de convocatòria, en el supòsit que una vegada valorades i adjudicades les subvencions per als projectes i programes, objecte de la present convocatòria, no s’esgotara la quantia disponible en qualsevol de les modalitats, es podrà incrementar el romanent entre les restants modalitats de la següent manera: els romanents s’aplicaran totalment en primer lloc a la modalitat B, en segon lloc a la modalitat C, en tercer lloc a la modalitat C i en quart lloc a la modalitat A; tot això en relació amb els criteris de distribució dels fons previstos en l’apartat 8 del mateix Resolc Quart.

Adjudicades les subvencions als corresponents programes i projectes, resultarien uns romanents en la modalitat A de 171.893,06 € en el Capítol IV i d’1.332.221,37 € en el Capítol VII. Considerant les quanties dels programes immediatament següents en puntuació en aquesta mateixa modalitat, i en aplicació del principi de suficiència del finançament de les actuacions, aquesta Comissió considera que no resulta procedent distribuir aquest romanent entre les restants sol·licituds els programes de les quals han superat la valoració tècnica mínima.

Quant a la modalitat C, els romanents després de les adjudicacions ascendeixen a 364.731,72 en el Cap. IV i a 222.165,45 € en el Cap. VII, no havent-hi més projectes d’aquesta modalitat.

Respecte a la modalitat D, els romanents després de les adjudicacions ascendeixen a 331.411,96 en el Capítol IV i a 143.721,92 € en el Capítol VII, no havent-hi més projectes d’aquesta modalitat aptes per al seu finançament

A la vista de estos remanentes, la Comisión acuerda distribuir los mismos en favor de proyectos de la modalidad B, según lo previsto en el Resuelvo Cuarto apartado 9 de la resolución de convocatoria, restando tras esta operación un remanente final de 12.498,61 € en Cap. IV y de 2.297,442,12 € en el Cap. VII.

Al·legacions

Contra aquesta proposta de resolució, es podran formular al·legacions en un termini de 10 dies hàbils, des de la publicació d’aquesta proposta de resolució en el tauler d’anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i en la seua pàgina web en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.

Les al·legacions es presentaran de forma telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a la url http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp.

Només seran admeses les al·legacions relatives a les puntuacions assignades i a qüestions pressupostàries que siguen presentades d’acord amb el model que es troba a disposició pública en la pàgina web de la conselleria en el següent enllaç https://participacio.gva.es/es/web/cooperacion/subvencions-2021 seguint les instruccions d’emplenament del mateix que poden consultar-se en el citat enllaç.

La presentació d’ alegacions referents a les causes d’exclusió no requeriran l’ús del model indicat.

 

Desplaça cap amunt