Generalitat Valenciana: correcció d’errades de la convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament

Primer

Advertida una errada en el resolc primer de la resolució de la convocatòria, relativa a la numeració de la línia S8359000 del capítol IV.

On diu:

«Els imports globals concedits per a projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, amb càrrec a les línies de subvenció S6556000 i S8302000, totes dues corresponents al capítol IV i a la línia de subvenció S2324000, corresponent al capítol VII, programa 134.10, del pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2022, són els següents:»

Ha de dir:

«Els imports globals concedits per a projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, amb càrrec a les línies de subvenció S6556000 i S8359000, totes dues corresponents al capítol IV i a la línia de subvenció S2324000, corresponent al capítol VII, programa 134.10, del pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2022, són els següents:»

Segon

Advertida una errada en l’annex II, Relació de subvencions denegades, relativa als motius de denegació.

Desplaça cap amunt