Generalitat Valenciana: convocatòria de subvencions per a accions de suport, foment i implementació de l’Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius de desenvolupament sostenible

Línia de subvenció i import global màxim de les ajudes

Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al programa pressupostari 112.30, Coordinació del Diàleg Social, línia pressupostària S0947000, «Accions de suport per al foment i implementació de l’Agenda 2030 en les diferents organitzacions i sensibilització dels ODS», de la secció 05, servei 02, centre gestor 03, dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, per un import global màxim de cinquanta mil euros (50.000,00 €).

Quantia màxima per entitat beneficiària

La quantia màxima de la subvenció, corresponent a l’exercici 2022, s’estableix en tres mil euros (3.000,00 €), per a cada entitat que resulte beneficiària, sense que en cap cas puga superar la quantitat sol·licitada.

Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria:

a) Les associacions i organitzacions, sense ànim de lucre, amb domicili social en la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes, i inscrites, en la data de publicació de la corresponent convocatòria, en el registre que corresponga, en funció de la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat, i que disposen de la seu central o d’una delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

b) Les empreses que, en la data de la publicació de la convocatòria, posseïsquen entre 50 i 250 persones treballadores d’alta en el règim general de la Seguretat Social, en centres de treball de la Comunitat Valenciana.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquest decret les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l’article 13.2 de l’LGS, i en els articles 18 i concordants de l’RLGS.

3. Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions hauran de complir les obligacions establides en la base reguladora quarta del Decret 26/2021, i en aquesta convocatòria.

Termini i presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions s’hauran de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s’haurà de disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. La sol·licitud haurà d’expressar el consentiment o l’oposició perquè l’òrgan instructor puga comprovar o sol·licitar d’altres òrgans, administratius o proveïdors d’informació, per mitjans electrònics, la informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el que es disposa en l’article 22.4 de l’RLGS, o sobre altres circumstàncies de les entitats sol·licitants o de les sol·licituds que, d’acord amb la convocatòria i amb la normativa aplicable, siguen pertinents per a la instrucció del procediment. En cas d’oposició, l’entitat sol·licitant haurà d’aportar els corresponents certificats.

4. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases reguladores, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

Justificació i pagament de les ajudes

1. La justificació de la subvenció anirà dirigida a la direcció general amb competències en matèria de diàleg social i es presentarà, com a màxim, el 30 de novembre de 2022.

Desplaça cap amunt