Generalitat Valenciana: convocatòria de subvencions a ONGD per al finançament d’actuacions en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global i d’accions de sensibilització sobre activistes en drets humans

Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en:

a) Projectes i programes en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que hauran de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania valenciana crítica, participativa, activa i compromesa amb la construcció d’una societat global solidària, justa i equitativa, mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en alguna de les modalitats següents:

– Modalitat A: projectes i programes d’educació per a la ciutadania global que es desenvolupen en i des de les institucions i centres edu- catius públics o sostinguts amb fons públics, dirigits a promoure en l’alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió, i també amb el desenvolupa- ment humà inclusiu, equitatiu i sostenible.

– Modalitat B: projectes i programes d’educació per a la ciutadania global que es duguen a terme fora del sistema educatiu formal, amb una intencionalitat educativa i una planificació del procés d’ensenya- ment-aprenentatge, dirigits a facilitar aprenentatges que promoguen coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió, així com a l’apropiació dels valors i objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible entre grups particulars de la població valenciana. Les actuacions podran dirigir-se a grups i col·lectius espe- cífics de la societat civil valenciana i/o realitzar-se en aliança entre una ONGD i un o diversos municipis o altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de reforçar les capacitats per a l’alineació de les polítiques públiques locals amb l’Agenda 2030 per al Desenvo- lupament Sostenible.

– Modalitat C: projectes que contribuïsquen a la sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt, o de determinats sectors d’aquesta en particular, en el compromís ciutadà solidari per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

b) Accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, que s’han de concretar en projectes la finalitat dels quals siga contribuir a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant la ciutadania valenciana, la situació d’amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions en la matèria, mitjançant la realització d’activitats en municipis de la Comunitat Valenciana, i promocionar la pau i els drets humans a través de la presentació d’experiències i relats en primera persona de defensors i defensores de drets humans.

D’acord amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH), als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per defensors i defensores de drets humans aquelles persones vinculades a organitzacions o moviments socials als seus països d’ori- gen que treballen en la defensa dels drets polítics, civils, econòmics, socials, culturals i ambientals, i que contribueixen a l’eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i al foment del gaudi efectiu d’aquests, ja siguen de caràcter individual o col·lectiu.

Import de la subvenció y període d’execució

L’import màxim de la subvenció i el període màxim d’execució de les actuacions seran:

a) En les actuacions presentades en les modalitats A i B de l’apartat 1.a d’aquest resolc, es podran finançar:

– Projectes amb un període d’execució màxim de 12 mesos i amb un import màxim de subvenció de 50.000 euros, llevat que els presente una agrupació d’entitats, i en aquest cas l’import màxim serà de 60.000 euros.
– Programes amb un període d’execució d’entre 18 i 24 mesos, i amb un import màxim de subvenció de 100.000 euros, llevat que els presente una agrupació d’entitats, i en aquest cas l’import màxim serà de 120.000 euros.

b) En les actuacions presentades en la modalitat C de l’apartat 1.a d’aquest resolc, es podran finançar projectes amb un període d’execució màxim de 12 mesos, i amb un import màxim de subvenció de 36.000 euros, llevat que les presente una agrupació d’entitats, i en aquest cas l’import màxim serà de 45.000 euros.

c) En les actuacions presentades per l’apartat 1.b d’aquest resolc, es podran presentar projectes, amb un import màxim de la subvenció per projecte de 25.000 euros i un període màxim d’execució de les actua- cions de 12 mesos.

Presentació de les sol·licituds i termini

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

Cada entitat podrà presentar un màxim de tres sol·licituds de manera individual i quatre en agrupació amb altres ONGD. Les entitats que presenten sol·licitud a la modalitat A) no podran presentar sol·licitud a la modalitat D).

Desplaça cap amunt