Generalitat Valenciana: convocatòria de subvencions a ONGD per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional

Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consisti- ran en projectes i programes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, en alguna de les següents modalitats:

a) Modalitat A: programes integrals de caràcter plurianual en matè- ria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

b) Modalitat B: projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

c) Modalitat C: projectes de cooperació tècnica.

d) Modalitat D: Actuacions específiques.

2. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

a) Hauran d’arrenglerar-se clarament amb un o diversos objectius estratègics del Pla de Cooperació Valenciana vigent, en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, amb les polítiques nacionals o regionals del país de destinació en l’àmbit sectorial propi en què es desenvolupe la intervenció i amb els objectius de desenvolupament sostenible (d’ara en avant, ODS) atenent, si escau, a les prioritats en les polítiques nacionals d’implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible del país de destinació.

b) Pel que respecta a les prioritats geogràfiques els programes o projectes presentats hauran de ser executats en un o més dels països o territoris contemplats com a prioritaris en el Pla director vigent, sempre que pertanguen a la mateixa àrea geogràfica, excepte en el cas dels projectes de cooperació tècnica de la modalitat C que estaran limitats a un únic país d’actuació i de les intervencions específiques de la modalitat D, que podran desenvolupar-se en contextos d’alta vulnerabilitat no res- tringits exclusivament als països establits com a prioritaris a l’esmentat pla. En el cas d’actuacions dirigides a la població refugiada palestina, els programes o projectes podran dur-se a terme en els territoris pales- tins i també en els països fronterers i d’acolliment.

c) Els programes o projectes hauran d’obtenir la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l’Ordre de bases.

d) Han de ser viables tècnicament i pressupostàriament. A l’efecte d’aquesta convocatòria, no es considerarà que un programa és viable tècnicament i pressupostàriament, si l’entitat avaluadora dels projectes o programes, en l’informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar que en el seu pressupost validat hi ha una minoració de la quantia a subvencionar, sol·licitada inicialment, en més d’un 20 % i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte o programa.

Presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convo- catòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

2. Cada entitat podrà presentar un màxim de tres sol·licituds de manera individual i quatre en agrupació amb altres ONGD. Les entitats que presenten sol·licitud a la modalitat A) no podran presentar sol·lici tud a la modalitat D).

Desplaça cap amunt