Generalitat Valenciana: convocatòria de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament durant els exercicis 2021 i 2022.

Requisits per a accedir a les beques

Les persones sol·licitants de les beques hauran de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:

 

a) No ser major de 35 anys.

b) Estar en possessió d’una de les titulacions enunciades en el resolc quart de la present convocatòria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

c) No haver sigut beneficiàries de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

e) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l’apartat 2 de l’article 11 de l’Ordre 1/2019.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Desplaça cap amunt