Generalitat Valenciana: Convocatòria de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Entitats beneficiàries

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), individualment o en agrupació amb altra o altres ONGD, que compleixen els requisits recollits en el resolc cinqué de la convocatòria.

Objectiu

Convocar les subvencions anticipadament, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat de l’exercici2024 per al finançament de despeses corrents i d’inversió, de projectesi programes de cooperació internacional al desenvolupament a executaren països i poblacions empobrits estructuralment, destinades a organitzacions no governamentals per al desenvolupament.

Bases reguladores

Les bases per les quals es regix esta convocatòria són les que conté l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’establixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencionsen matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV9095, 28.05.2021), d’ara en avant, Ordre de bases.

En el que no preveja esta norma, les subvencions se sotmetran ala normativa bàsica de la Llei 38/2003, general de subvencions (d’araen avant, LGS) i la seua normativa de desplegament, i al que establix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el DOGV. L’incompliment del termini esmentat donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

Desplaça cap amunt