Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions per al foment del voluntariat

Beneficiàries

Entitats sense ànim lucratiu que realitzen activitats de sensibilització, formació i intervenció social, en matèria de voluntariat social referent a dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona i persones migrants.

Objecte

L’objecte d’aquestes ajudes és contribuir al finançament de les des- peses corrents derivades de la realització de projectes i activitats voluntàries de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana dins del marc de competències que correspon exercir a la conselleria competent en matèria de voluntariat social.

Bases reguladores

L’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, estableix les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana (DOGV 7649, 03.11.2015).

Import

La Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, estableix l’existència de la línia de subvenció S6583000 en l’aplicació pressupostària 16.03.02.313.50.4.

La present convocatòria per a l’exercici 2022, la quantia màxima a concedir ascendeix a 1.000.000 euros, destinada íntegrament a programes de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Desplaça cap amunt