Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions per a programes socials amb càrrec al 0,7 % de l’IRPF

Beneficiàries

Les entitats que tinguen la consideració d’entitats del tercer sector d’acció social definides en l’article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social, així com les entitats o organitzacions no governamentals.

També podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les agrupacions d’organitzacions sense personalitat jurídica.

Objecte

La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d’interés general, que continguen tant despeses de naturalesa corrent com de capital, que atenguen fins d’interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat en la Comunitat Valenciana.

Convocatòria

La convocatòria d’aquestes subvencions es publica en el mateix Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en què es publica aquest extracte.

 

Import

L’import previst en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 és de 23.157.000 euros en la línia S5177, del capítol 4 de despeses, destinada als eixos de treball 1 a 15, i d’1.571.000 euros en la línia S5185, del capítol 7 de despeses de naturalesa de capital, destinada a finançar els eixos 16. L’import total ascendeix a 24.728.000 euros.

El Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència acorda establir una quantia mínima en 2022 per a cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’autonomia. Una vegada acordada la quantia definitiva d’aquest acord, podrà haver-hi un increment dels crèdits disponibles a conseqüència d’una possible transferència pressupostària del Ministeri per al finançament d’aquestes subvencions.

Aquesta quantia addicional es distribuirà entre els diferents eixos de treball i queda condicionada a l’aprovació de l’expedient de generació de crèdit.

D’acord amb el que es disposa en l’article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i de l’article 26 de l’ordre de bases d’aquestes subvencions, a conseqüència d’aquesta generació de crèdit, la persona titular de la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, prèviament a la concessió de la subvenció, establirà aquesta quantia addicional màxima en la dotació econòmica establida en aquesta convocatòria sense necessitat d’una nova convocatòria ni d’obrir nou termini de sol·licitud, i acorda la seua assignació final a cadascun dels eixos.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils i començarà l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Desplaça cap amunt