Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme

Objecte

Convocar per a l’exercici 2022, les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme.

A l’efecte, s’entendrà per participació ciutadana l’exercici del dret de la ciutadania a participar en el procés de presa de decisions públiques i en l’elaboració, execució i avaluació de les polítiques públiques.

Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les con- tingudes en l’Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fór- mules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l’exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d’altres comunitats en la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública (DOGV 7798, 06.06.2016), d’ara endavant, Ordre 4/2016.

Finançament

1. Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

– 22.02.01.112.90.4, línia S7310000, de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, amb un crèdit màxim de huit-cents huitanta-cinc mil euros (885.000,00 euros).
– 22.02.01.112.90.4, línia S8357000, de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, amb un crèdit màxim de sis-cents quinze mil euros (615.000,00 euros).

Persones beneficiàries

1. Podran beneficiarse d’aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana, i amb seu o delegació estable en aquesta, que complisquen els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre Nacional d’Associacions o en el Registre autonòmic d’associacions de la Comunitat Valenciana, o en aquells registres especials establits per la normativa vigent.
b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la con- dició de persones beneficiàries de subvencions, estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant, LGS).
c) Estar adaptades, en el cas d’associacions i les seues federacions i confederacions, a l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’associacions de la Comunitat Valenciana.
En el cas de fundacions, estar adaptades a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana), o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d’àmbit estatal).

Més informació sobre les activitats i despeses subvencionables i la resta de les disposicions de la convocatòria, en l’enllaç adjunt.

Desplaça cap amunt