Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, que complisquen els requisits recollits en el resolc cinqué de la convocatòria.

Objecte

Les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana de l’exercici 2022, es destinaran al finançament de despeses corrents i d’inversió, de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, destinades a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).

Bases reguladores

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, d’ara en avant, ordre de bases.

En el no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua normativa de desenvolupament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix s’estarà al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Finançament

Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a les següents línies de subvenció, en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022:
a) Línia S6556000, «Subvencions a ONGD per a accions de desenvolupament», dotada amb un import de 36.000.000 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4.
b) Línia S2324000, «Subvencions a ONGD per a la realització d’accions de cooperació internacional al desenvolupament», dotada amb un import de 8.600.000 euros, en el capítol VII, per al finançament de despeses de capital, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.7.
c) Línia S8359000, «Pressupostos participatius. Subvencions a ONGD per a accions de desenvolupament», dotada amb un import de 2.000.000,00 euros en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol·licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.

Plan Director

Les actuacions a subvencionar d’aquesta convocatòria hauran d’alinear-se amb un o diversos objectius estratègics del Pla director de Cooperació Valenciana vigent. Actualment, està vigent el V Pla director aprovat pel Ple del Consell el dia 25 de març de 2022.

Desplaça cap amunt