Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes d’acció humanitària

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, que complisquen els requisits recollits en el punt resolutiu cinqué de la convocatòria.

Objecte

Subvencions, en règim de concurrència competitiva i a càrrec del pressupost de la Generalitat Valenciana de l’exercici 2022, per al finançament de despeses corrents i d’inversió, de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, destinades a ONGD.

Bases reguladores

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les con- tingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupa- ment, d’ara en avant ordre de bases.

En el que no es preveu en aquesta norma, les subvencions se sot- metran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix s’estarà al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Finançament

Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càr- rec a l’aplicació pressupostària 22.03.01.134.10, línies de subvenció S8303000 i S5005000, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, per un import total de 7.000.000 euros, dels quals 6.000.000,00 euros estan destinats a finançar despeses corrents i
1.00.00 euros a despeses de capital.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol·licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.

Desplaça cap amunt