Generalitat Valenciana: convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per a educació i sensibilització per a la ciutadania global, i sensibilització sobre activistes en drets humans,

Es tracta de una convocatoria de subvencions destinades al finançament de despeses corrents de:

1. Projectes i programes d’educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Accions de sensibilització en matèria de promoció i defensa dels Drets Humans mitjançant la participació de defensors i defensores de drets humans al seu país d’origen, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV 9095, 28.05.2021), d’ara endavant, ordre de bases.

En el no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant, LGS) i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix, s’estarà al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Finançament

1. Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà:

a) En les actuacions recollides en l’apartat 1.a del punt resolutiu següent, amb càrrec a la línia de subvenció S2323000, «Educació i sensibilització per a la ciutadania global», dotada amb un import de 4.500.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2022.

b) En les actuacions recollides en l’apartat 1.b del punt resolutiu següent, amb càrrec a la línia de subvenció S8318000, «Subvencions ONGD per a accions de sensibilització sobre activistes en drets humans», dotada amb un import de 100.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4, en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2022.

2. Aquests imports podran ser incrementats a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS.

 Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en la present convocatòria consistiran en:

a) Projectes i programes en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que han de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania valenciana crítica, participativa, activa i compromesa amb la construcció d’una societat solidària, justa i equitativa, mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

D’acord amb l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, els projectes i programes hauran d’estar orientats a facilitar una millor comprensió de les realitats del Sud Global, a través del coneixement crític de les causes que es troben en la base de la pobresa i les desigualtats, així com de les interdependències existents entre les dimensions local i global del desenvolupament humà sostenible. Les activitats educatives que es proposen es dirigiran, des d’enfocaments pedagògics experiencials i col·laboratius, al desenvolupament d’habilitats, competències i actituds que faciliten que les persones es reconeguen com a agents de canvi per a avançar en el desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans.

b) Accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, que s’han de concretar en projectes la finalitat dels quals siga contribuir a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant la ciutadania valenciana, la situació d’amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions en la matèria, mitjançant la realització d’activitats en municipis de la Comunitat Valenciana, promocionant la pau i els drets humans a través de la presentació d’experiències i relats en primera persona de defensors i defensores de drets humans.

D’acord amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH), a l’efecte de la present convocatòria, s’entén per defensors i defensores de drets humans aquelles persones vinculades a organitzacions o moviments socials als seus països d’origen que treballen en la defensa dels drets polítics, civils, econòmics, socials, culturals i ambientals, contribuint a l’eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i al foment del gaudi efectiu d’aquests, ja siguen de caràcter individual o col·lectiu.

2. Els projectes i programes presentats a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits següents:

a) Adaptar-se als eixos, estratègies i objectius prioritaris establits en el Pla director vigent de la Cooperació Valenciana.

b) Adaptar-se a la consecució d’algun/s dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), identificant clarament les metes dels ODS que persegueix.

c) Obtindre la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en els articles 17 i 19 de l’ordre de bases.

d) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l’efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte o programa és viable tècnica i pressupostàriament si l’entitat avaluadora, en l’informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d’un 20 per 100, i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant els objectius i resultats del projecte o programa.

e) Les actuacions presentades en la tipologia de l’apartat 1.b d’aquest resolc, a més hauran d’executar-se a la Comunitat Valenciana i contemplar la participació directa de persones que siguen defensores de drets humans al seu país d’origen. Aquestes actuacions podran incloure en la formulació del projecte i en el pressupost presentat, despeses derivades de suport psicosocial i de processos judicials en defensa de persones defensores de drets humans, segons es recull en l’apartat 1.a.1.N de l’article 23 de l’ordre de bases.

3. La quantitat d’actuacions de les quals podrà ser beneficiària de subvenció cada entitat serà:

a) En les actuacions presentades segons el que es preveu en l’apartat 1.a d’aquest resolc, serà com a màxim de tres projectes o programes, de manera individual, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada, sempre que el contingut d’ells siga substancialment diferent.

En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes o programes superior al previst com a màxim en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, seran exclosos els projectes o programes que depassen el nombre màxim, d’acord amb els criteris seguits en l’apartat 4.a i b del punt resolutiu cinqué. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte o programa.

b) En les actuacions presentades en la tipologia de l’apartat 1.b d’aquest resolc, serà com a màxim d’un projecte, de manera individual, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada.

En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en més d’un projecte, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, seran exclosos els projectes o programes que depassen el nombre màxim, d’acord amb els criteris seguits en l’apartat 4.a i b del punt resolutiu cinqué. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.

4. L’import màxim de la subvenció i el període màxim d’execució de les actuacions seran:

a) En les actuacions de l’apartat 1.a d’aquest resolc, es podran finançar:

– Projectes amb un període d’execució màxim de 12 mesos i amb un import màxim de subvenció de 50.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d’entitats, i en aquest cas l’import màxim serà de 60.000 euros.

– Programes amb un període d’execució d’entre 18 i 24 mesos i amb un import màxim de subvenció de 100.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d’entitats, i en aquest cas l’import màxim serà de 120.000 euros.

b) En les actuacions de l’apartat 1.b d’aquest resolc, es podran finançar:

– Projectes amb un període d’execució màxim de 12 mesos i amb un import màxim per projecte de 25.000 euros.

Presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol·licituds fins a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil.

2. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació del que es disposa en l’ordre de bases i en aquesta resolució de convocatòria.

3. Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara endavant LPAC), presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en l’URL:

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, determinarà l’exclusió de la convocatòria.

4. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l’entitat sol·licitant haurà de disposar d’un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat, dels tipus següents:

a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l’entitat sol·licitant.

b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l’entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.

c) Excepcionalment, i en el cas que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s’admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l’entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d’aquest procediment, si s’acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana.

5. En el cas de sol·licituds presentades per una agrupació d’ONGD, la sol·licitud serà presentada per l’entitat sol·licitant designada com a líder, en representació de les entitats que componen l’agrupació.

6. La presentació de la sol·licitud telemàtica inclourà les declaracions responsables que estableixen les lletres b, c, d, e, f i g, de l’apartat 1, de l’article 36 de l’ordre de bases, i la prevista en l’apartat 2.b del punt resolutiu nové d’aquesta convocatòria.

7. D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la LPAC, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització de l’entitat sol·licitant o, si fa el cas, entitats en agrupació, perquè la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament (d’ara endavant òrgan gestor) obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’LGS, així com l’acreditació del compliment de la resta d’obligacions derivades de l’obtenció de subvencions, i en aquest cas les entitats no hauran d’aportar les corresponents certificacions. En cas que l’entitat sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d’indicar-lo expressament en el formulari telemàtic de sol·licitud, quedant obligada d’aportar els documents acreditatius corresponents.

8. Els models de formularis i d’annexos es troben en l’URL de la sol·licitud citada, i en el web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL

http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.

Desplaça cap amunt