Generalitat Valenciana: concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament, durant els exercicis 2023 i 2024

Objecte

Convocar la concessió de sis beques en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, destinades a joves amb titulació universitària, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament en les dependències de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament, durant els exercicis de 2023 i 2024, dirigides a la formació i l’especialització professional en matèria de cooperació al desenvolupament de les persones que estiguen
en possessió de la titulació universitària següent: màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament.

Requisits de les persones beneficiàries

Les persones sol·licitants de les beques hauran de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:
a) No ser major de 35 anys.

b) Estar en possessió de la titulació enunciada en l’apartat del punt primer d’aquesta convocatòria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

d) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’haurà d’acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat:
https://sede.gva.es.

e) Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l’apartat 2, de l’article 11 de l’Ordre 1/2019, modificat per l’Ordre 4/2021.

Finançament

Les beques es finançaran a càrrec del capítol IV, del programa pressupostari de despesa 22.03.01.0000.134.10, línia de subvenció S6569000, «Beques formació en cooperació al desenvolupament», del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2023, i el seu equivalent per a l’exercici 2024, finançament condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024, segons el desglossament per anualitats següent:

  • Anualitat 2023: 38.000,00 euros.
  • Anualitat 2024: 53.200,00 euros.
  • Quantia total màxima: 91.200,00 euros.

Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini, el lloc i la forma de presentació de les sol·licituds s’ajustaran al que es disposa en l’article 5 de l’Ordre 1/2019.

2. Les persones aspirants a obtindre una beca hauran de presentar, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i segons els models normalitzats que estaran accessibles en seu electrònica de la Generalitat https://seu.gva.es.

Desplaça cap amunt