Generalitat Valenciana: bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a actuacions d’acció humanitària d’emergència per la crisi alimentària en població sahrauí i països africans

Objecte

Aquest decret té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió directa, per raons humanitàries, d’intervencions d’emergència per raons de la crisi alimentària en població sahrauí i països africans.

Aquest decret té caràcter singular motivat per l’agreujament de les condicions de vida als països i poblacions assenyalats, derivats de múltiples causes: invasió d’Ucraïna per Rússia, les conseqüències de la pandèmia COVID-19, la crisi climàtica i l’augment dels preus dels aliments i dels fertilitzants. A través del mateix es finançaran les despeses derivades de les intervencions previstes en l’apartat segon que es defineix a continuació.

Els projectes es duran a terme en les poblacions i països següents: població refugiada sahrauí (Algèria), Mali, el Txad, Etiòpia i Níger.

2. L’execució de les intervencions d’acció humanitària comportaran que les intervencions d’acció humanitària duguen a terme algunes de les activitats següents:

  • –Distribució d’assistència alimentària general i assistència alimentària selectiva per a millorar l’accés immediat i directe als aliments. Processos de selecció d’aliments, contractació de proveïdors, control de qualitat dels productes, transport i distribució en les comunitats.
  • Recuperació agrícola: adquisició i dotació d’elements que fomenten la recuperació de les principals fonts de subministrament d’aliments de la regió. Provisió d’inputs agrícoles (com ara llavors, plàntules, hortalisses, fertilitzants, eines, etc.), així com material de pesca i equips, amb la finalitat de restaurar la seguretat alimentària i la capacitat de producció, mitjançant la recuperació de l’agricultura bàsica familiar.
  • –Promoció de la supervivència dels animals productius quan siga una font primària de manteniment (com ara la vacunació d’emergència, la repoblació inicial, provisió d’aigua i alimentació suplementària).
  • Suport d’emergència per a la protecció de mitjans de vida vulnerables en campaments de desplaçats interns o refugiats o assentaments comunals (com ara formació en horticultura, promoció d’activitats de microjardineria i microramaderia, cuines de baix consum de combustible, etc.).
  • –Inputs inicials per al control de plagues i malalties de plantes que afecten greument la seguretat alimentària.
  • –Realització o rehabilitació de xicotetes infraestructures amb una vinculació directa i immediata amb la restauració i protecció de la seguretat alimentària (com ara l’establiment de dics o terraplens d’emergència, reparacions puntuals de la infraestructura agrícola i d’irrigació, etc.).
  • –Altres intervencions que tinguen un impacte directe i immediat en la restauració i protecció de la seguretat alimentària, tenint en consideració les estratègies d’afrontament adoptades per la comunitat afectada.
  • – Suport a l’emmagatzematge i transformació d’aliments essencials.

3. El període d’execució de les intervencions subvencionades s’estendrà a un període màxim de nou mesos, a comptar del pagament de la subvenció. Les entitats beneficiàries hauran d’iniciar l’execució de la intervenció en el termini màxim de 15 dies, a comptar de la recepció total o parcial dels fons. No obstant això, atesa la naturalesa i urgència de les intervencions, les entitats beneficiàries podran iniciar abans l’execució de la intervenció, si disposen de fons propis una vegada el Ple del Consell haja aprovat aquest Decret, sense perjudici de la seua publicació en el DOGV. En tot cas, la data d’inici de l’execució la intervenció s’haurà de comunicar a la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Entitats beneficiàries

1. Són entitats beneficiàries de la subvenció amb càrrec al programa pressupostari 22.03.01.134.10 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, amb els imports que es detallen:

a. L’entitat Fundació Mundubat – Mundubat Fundazioa, amb CIF G95204160, per a l’execució de la intervenció denominada «Programa d’alimentació escolar en escoles d’Educació Secundària dels campaments de població refugiada sahrauí». Capítol IV: 194.314 €. Capítol VII: 5.677 €. TOTAL 199.991 €.

b. L’entitat Associació Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat – MPDL, amb CIF G28838001, per a l’execució de la intervenció denominada «Contribuir a millorar les condicions de seguretat alimentària a curt termini i de mitjans de subsistència a un termini més llarg a la regió de Kita, Mali, davant l’agreujament de la crisi alimentària». Capítol IV: 126.322 € Capítol VII: 73.678 € TOTAL. 200.000 €.

c. L’entitat Creu Roja Espanyola, amb CIF Q2866001G, per a l’execució de la intervenció denominada distribució del producte fresc en els campaments de la població sahrauí refugiada a Tinduf, Algèria. Capítol IV: 200.000 €. TOTAL 200.000 €.

d. L’entitat UNICEF, amb CIF G84451087, per a l’execució de la intervenció denominada «La crisi nutricional al Txad: tractament de la desnutrició entre els xiquets i xiquetes vulnerables de les províncies d’Ouaddai i Wadi Fira al Txad». Capítol IV: 200.000 €. TOTAL 200.000 €.

e. L’entitat Farmamundi, amb CIF G46973715, per a l’execució de la intervenció denominada «Resposta alimentària d’emergència per a garantir l’accés segur, digne i amb equitat a mitjans de subsistència sostenibles entre la població desplaçada en Wagmara i la població retornada a North Wollo, regió d’Amhara, Etiòpia». Capítol IV: 176.049 €. Capítol VII: 23.951 €. TOTAL 200.000 €.

f. L’entitat Associació Globalmon, amb CIF G97340046, per a l’execució de la intervenció denominada «Subministrament de farinetes de cereals per a la lluita contra la desnutrició de 1.000 xiquets i xiquetes al municipi de Bongor a la vall del Logone, el Txad». Capítol IV: 67.931 €. Capítol VII: 19.039 €. TOTAL 86.970 €.

g. L’entitat Assemblea de Cooperació per la Pau, amb CIF G80176845, per a l’execució de la intervenció denominada «Bon wassa (autosuficiència): que contribueix a la promoció del dret a la seguretat alimentària i a la nutrició de la població desplaçada a la regió de Tillabéri, Níger». Capítol IV: 30.404 €. TOTAL 30.404 €.

Les entitats beneficiàries s’han seleccionat atenent la complexitat de les intervencions en la situació de crisi alimentària que afecta les àrees geogràfiques de les intervencions, que pels seus especials i singulars circumstàncies impedeixen la realització d’un procediment de concurrència competitiva. Els projectes presentats han sigut avaluats per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i s’han sotmés a l’aprovació del Comité Permanent d’Acció Humanitària reunit en sessió extraordinària de 21 de novembre de 2022.

Desplaça cap amunt