Generalitat Valenciana: 1ª edició dels Premis Participa-Acció

Objecte dels premis

Els premis tenen per objecte destacar projectes executats al territori de la Comunitat Valenciana per entitats locals, entitats ciutadanes i ciutadania, que aporten valor i innovació a favor de la participació ciutadana i del foment de l’associacionisme.

Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l’Ordre 5/2021, de 17 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’aproven les bases reguladores dels Premis Participa-Acció (DOGV 9182, 27.09.2021), d’ara en avant, Ordre 5/2021).

Premis i modalitats de projectes que poden optar als premis

 

1. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu del reconeixement rebut i l’assignació econòmica establida en aquest resolc.

2. Les modalitats de projectes que poden optar als premis, definides en la base quarta de l’Ordre 5/2021, seran:

Modalitat 1: projectes de participació ciutadana.

Modalitat 2: projectes d’educació per a la participació, tant en l’àmbit formal com en l’àmbit no formal.

3. D’acord amb la proposta de concessió del jurat, regulat en la base dotzena de l’Ordre 5/2021, es concediran els següents premis:

– Modalitat 1. Projectes de participació ciutadana:

  • Primer premi: 4.000 euros.
  • Segon premi: 2.500 euros.
  • Tercer premi: 1.000 euros.

– Modalitat 2. Projectes d’educació per a la participació, tant en l’àmbit formal com en l’àmbit no formal:

  • Primer premi: 4.000 euros.
  • Segon premi: 2.500 euros.
  • Tercer premi: 1.000 euros.

4. En cas d’existir crèdit sense adjudicar, per declarar-se deserts els premis d’alguna modalitat, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el dels restants premis de l’altra modalitat.

5. En cas d’existir crèdit sense adjudicar, per declarar-se desert algun dels premis d’una modalitat, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el dels restants premis d’aquesta modalitat.

Entitats i persones beneficiàries

Podran ser entitats i persones beneficiàries dels premis les següents:

  • – Entitats locals que tinguen un àmbit territorial inferior al provincial.
  • – Entitats ciutadanes.
  • – Ciutadania.

Presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

2. La presentació de la sol·licitud de participació en els premis suposa l’acceptació expressa i la subjecció de les entitats i persones sol·licitants a les normes i condicions contingudes en l’Ordre 5/2021, en aquesta resolució, així com en la decisió del jurat, i la intervenció en l’acte de concessió dels premis, en cas de ser una de les candidatures seleccionades.

3. Cada persona física o entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria i modalitat. En el cas que la mateixa persona o entitat presente més d’un projecte a una modalitat determinada, únicament es valorarà el presentat en últim lloc.

Desplaça cap amunt