Fundació “La Caixa”: convocatòria de Projectes Socials Cooperació Internacional 2023

Aquesta convocatòria té com a finalitat lluitar contra la pobresa i les desigualtats, centrant l’acció principalment en aquelles persones i famílies més vulnerables, amb l’objectiu de contribuir a millorar les seues condicions de vida i facilitar el desenvolupament integral i els processos d’inclusió social.

Entitats elegibles

Les entitats que poden presentar-se a la convocatòria són:

 • Entitats sense ànim de lucre.
 • Entitats de l’economia social en els estatuts de la qual conste explícitament entre els seus fins la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili en territori espanyol, i tindre com a fi institucional la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional per al desenvolupament.

Les entitats han de tindre un soci local al país en el qual es durà a terme el projecte.

Àmbits d’actuació

La convocatòria inclou tres àmbits d’actuació:

 • Desenvolupament socioeconòmic.
 • Millora de la salut.
 • Promoció de l’educació i la formació.

Països elegibles

Els projectes a desenvolupar podran implementar-se, prioritàriament, en països d’Índex de Desenvolupament Humà Ajustat a Desigualtats (IDHAD) baix i mitjà, amb importants bosses de pobresa d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina en els quals la Fundació ”la Caixa” ha implementat projectes des de 1997.

Els projectes hauran d’implementar-se en un únic país. La inclusió de més d’un país d’execució del projecte comportarà l’exclusió de la proposta del procés d’avaluació.

Acreditació i presentació del projecte

Per a presentar un projecte és necessari que l’entitat sol·licitant s’acredite en la nova Aplicació de Convocatòries i, per a això, primer s’haurà de registrar una persona com a usuari gestor d’aquesta entitat.

En el cas que la teua entitat haja presentat algun projecte en les convocatòries del 2022 del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials, ja es trobarà acreditada i només hauràs de revisar si has d’actualitzar algun dels documents legals.

Registre de l’usuari gestor

El registre està permanentment obert i hauràs d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la següent documentació:

 • DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).
 • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descargable en l’aplicació de convocatòries).

Fins que la Fundació ”la Caixa” no haja validat el teu registre, no podràs continuar formalitzant la sol·licitud, per la qual cosa és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Una vegada registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.

Acreditació de l’entitat

Per a sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor haurà d’emplenar informació bàsica de l’organització i pujar els documents següents:

 • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.
 • Còpia de la inscripció de l’entitat en el Registre administratiu de la comunitat autònoma.
 • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpore els estatuts.
 • L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits en el registre corresponent.

Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament a través del formulari que trobarà en la nova Aplicació de Convocatòries.

La sol·licitud ha de completar-se amb tota la informació requerida en el formulari i haurà de ser tramitada abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació ni fora de termini.

Desplaça cap amunt