Diputació de València: subvencions destinades a ONG de projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2024

Objecte

L’objecte d’esta convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, per a per a la realització de projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament (EpD) i la ciutadania global, en l’àmbit de la província de València.

Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), agrupacions d’ONGD, coordinadores d’ONGD i fons de cooperació amb presència i delegació a la província de València, l’activitat principal de la qual consistisca en la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament o d’acció humanitària, i el foment de la solidaritat entre els pobles, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre estatal o autonòmic corresponent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que presenten la sol·licitud i la documentació addicional dins del termini i segons el que s’establix en la Convocatòria.

No podran accedir a la condició de beneficiari les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’art. 13 de la Llei General de Subvencions, ni les que siguen deutores de la Diputació de València o dels seus ens dependents en els termes expressats en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.

Bases reguladores

La present convocatòria es regix per allò que preveu l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, aprovada per acord de Ple en sessió de 28 de març de 2023, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 107, de 5 de juny de 2023.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Desplaça cap amunt