Diputació de València: resolució de la convocatòria 2023 de subvencions dirigides a ONGD per a programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament

S’ha aprovat la despesa per import d’un milió cinquanta mil euros (1.050.000 euros), distribuït entre diferents crèdits pressupostaris amb els imports següents:
– Aplicació pressupostària: 250.231.07.482.00. Import: 469.074,17 euros.
– Aplicació pressupostària: 250.231.07.780.00. Import: 580.925,83 euros.

En compliment del que es disposa en l’article 88.3 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa constar que contra la present resolució, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant este mateix òrgan, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua publicació o, directament, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptats també a partir de l’endemà de la publicació del present anunci. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que resulte procedent”.

Desplaça cap amunt