Diputació de València: convocatòria de subvencions 2022 a ONGD per programes i projectes de cooperació internacional

Beneficiaris

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governa- mentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València, l’activitat principal del qual consistisca en la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament o d’acció humanitària, i el foment de la solidaritat entre els pobles, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre estatal o autonòmic corresponent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que presenten la sol·licitud i documentació addicional dins del termini, i segons el que s’estableix en la Convocatòria.

Objecte

L’objecte d’esta convocatòria és regular-la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, per a la realització de programes i projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Bases reguladores

L’Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101, de 29 de maig de 2017, té amb caràcter general la consideració de bases reguladores, de conformitat amb el que es disposa en l’article 17 de la Llei General de Subvencions.

Quantia

L’assignació pressupostària per a la Convocatòria de programes i projectes de cooperació internacional al Desenvolupament de l’any 2022, és d’un milió cinquanta mil euros (1.050.000 €), corresponents als Fons d’Ajuda al Desenvolupament, del pressupost de 2022, amb el següent desglossament:

– Aplicació pressupostària: 250.231.07.482.00.
Import: 900.000 euros.
– Aplicació pressupostària: 250.231.07.780.00.
Import: 150.000 euros.

No obstant això, les quanties assignades a cada aplicació pressupos- tària atenent al desglossament mencionat tindran caràcter estimatiu, atés que poguera ser que, a la vista dels projectes presentats, la natu- ralesa econòmica del gasto fora diferent de la inicialment prevista. L’assignació pressupostaria establida per a la present Convocatòria podra ser incrementada en una quantia addicional de fins a 50.000 euros, com a conseqüència d’un augment del crèdit disponible derivat d’una generació, una ampliació o una incorporació de credit, l’aplicació del qual a la concessió de subvencions no requerirà d’una nova Convocatòria, de conformitat amb el que es preveu en l’article 58, del Reglament de la Llei General de Subvencions.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Desplaça cap amunt