Diputació de València: Convocatòria d’ajudes a ONGD en projectes de sensibilització

Beneficiaris

Podran sol-licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València, l’activitat principal del qual consistisca en la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament o d’acció humanitària, i el foment de la solidaritat entre els pobles, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre estatal o autonòmic corresponent en el moment de finalització del termini de presentació de sol-licituds, i que presenten la sol-licitud i documentació addicional dins del termini i segons el que s’estableix en la Convocatòria.

Objecte

L’objecte d’esta convocatòria és regular-la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, per a la realització de projectes i activitats de Sensibilització social i/o Educació per al Desenvolupament (EpD) i la ciutadania global, en l’àmbit de la província de València.

Bases reguladores

L’Ordenança General de Subvencions de l’Excel-lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101, de 29 de maig de 2017, té amb caràcter general la consideració de bases reguladores, de conformitat amb el que es disposa en l’article 17 de la Llei General de Subvencions.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol-licituds serà de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

 

Desplaça cap amunt