Diputació de València: convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per a la realització de projectes i activitats de Sensibilització social i/o Educació per al Desenvolupament (EpD) i la Ciutadania Global

Beneficiaris

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governa- mentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València, l’activitat principal del qual consistisca en la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament o d’acció humanitària, i el foment de la solidaritat entre els pobles, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre estatal o autonòmic corresponent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que presenten la sol·licitud i documentació addicional dins del termini i segons el que s’estableix en la Convocatòria.

Objecte

L’objecte d’esta convocatòria és regular-la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l’Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, per a la realit- zació de projectes i activitats de Sensibilització social i/o Educació per al Desenvolupament (EpD) i la ciutadania global, en l’àmbit de la província de València

Bases reguladores

L’Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101, de 29 de maig de 2017, té amb caràcter general la consideració de bases reguladores, de conformitat amb el que es disposa en l’article 17 de la Llei General de Subvencions.

Quantia

L’assignació pressupostària per a la Convocatòria de projectes i acti- vitats de Sensibilització social i/o Educació per al Desenvolupament i la ciutadania global de l’any 2022, és de cent cinquanta mil euros (150.000 €), corresponents als Fons d’Ajuda al Desenvolupament, del pressupost del 2022, amb el següent desglossament:

– Aplicació pressupostària: 250.231.07.482.00. Import: 145.000 euros.
– Aplicació pressupostària: 250.231.07.780.00. Import: 5.000 euros.

No obstant, les quanties assignades a cada aplicació pressupostària atenent al desglossament mencionat tindran caràcter estimatiu, atés que poguera ser que, a la vista dels projectes presentats, la naturalesa econòmica del gasto fora diferent de la inicialment prevista. L’assig- nació pressupostària establida per a la present Convocatòria podrà ser incrementada en una quantia addicional de fins a 50.000 euros, com a conseqüència d’un augment del crèdit disponible derivat d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit, l’aplicació del qual a la concessió de subvencions no requerirà d’una nova Convocatòria, de conformitat amb el que es preveu en l’article 58, del Reglament de la Llei General de Subvencions.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província

Desplaça cap amunt