Diputació de Castelló: subvencions ONGD 2021

Beneficiaris

Organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGDs) per al foment d’activitats i projectes de cooperació al desenvolupament.

Finalitat

Regulació del procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ONGDs per al foment d’activitats i projectes de cooperació al desenvolupament realitzats durant l’exercici 2021.

Bases reguladores

Les bases reguladors de la present convocatòria han sigut aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló de 28 de setembre de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la província de Castelló número 117 de 30 de setembre de 2021. Addicionalment es regiran per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de Castelló.

Import

L’Import toral de la present convocatòria ascendeix a la quantitat de 120.000,00

Sol·licituds

El termini de sol·licituds serà dins del termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Castelló.

Desplaça cap amunt