Diputació de Castelló: subvencions a ONGD per a activitats i projectes de cooperació al desenvolupament

Objecte

La concreció dels aspectes generals regulats en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Castelló i els seus Organismes Autònoms per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, a favor d’Organitzacions no Governamentals per a l’atenció de despeses corrents derivades per a la implementació d’activitats i projectes de Cooperació al Desenvolupament realitzats durant l’exercici econòmic 2023, en execució del que es disposa en la vigent Ordenança General de Subvencions de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló (d’ara en avant OGS).

En el cas que per a prestar l’activitat subvencionada el beneficiari haja de donarse d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, i es complisca la resta de requisits de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d’ajuda estatal conforme a l’art. 107.1 del Tractat de Funcionament de la UE, les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmetran al règim de minimis i es concediran amb subjecció al que s’estableix en el Reglament (UE) Número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013). En conseqüència, les ajudes no podran aplicarse a les empreses que operen en els sectors determinats de l’article 1.1 de l’esmentat reglament.

Entitats beneficiàries

Podran beneficiarse de les subvencions aquelles Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) que complisquen els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites formalment, en els corresponents Registres, com a associacions o fundacions, almenys amb un any d’antelació a la data de publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província, i inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d’això, en el Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) , amb anterioritat a la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
  • Tindre estatutàriament establits com a fins primordials i fonamentals, l’articulació d’activitats de cooperació al desenvolupament i foment de la solidaritat entre els Pobles.
  • Mancar de fins de lucre, i no dependre, econòmica o institucionalment, d’entitats lucratives.
  • Acreditar la seua experiència en la realització d’aquesta mena de projectes mitjançant l’aportació de documents justificatius de l’execució, individualment o en agrupació amb altres ONGD, de tres projectes de cooperació executats amb anterioritat en països en vies de desenvolupament.
  • Disposar de seu social i representació permanent a la província de Castelló, així com una estructura que garantisca el desenvolupament de l’activitat per a la qual se sol·licita la concessió de subvenció. La resolució recaiguda prevaldrà l’acreditació de la disponibilitat d’un domicili social a la província de Castelló, per part de l’Entitat sol·licitant, almenys amb un any d’antelació a la data de publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província.
  • Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social.

No podran tindre la condició de beneficiari les persones o entitats en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’articule 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS).

Activitats o programes subvencionables

Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran a la realització de programes o activitats implicades en el cofinançament de projectes de cooperació a executar als països en vies de desenvolupament, contribuint amb això a l’erradicació de la pobresa, a la reducció de la desigualtat extrema, al desenvolupament humà, econòmic i social, i a la defensa dels drets fonamentals de les persones, mitjançant l’impuls de processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els homes.

Podran executarse en territori de la província de Castelló les activitats de formació de persones originàries dels països en vies de desenvolupament, sempre que quede demostrada la impossibilitat o absència de conveniència que aquestes activitats siguen desenvolupades als seus països d’origen.

No es consideren inclosos en la convocatòria els projectes que tinguen com a objecte l’ajuda humanitària ni els de caràcter assistencial que no puguen assegurar la seua viabilitat quan cessament el finançament extern.

Cada ONGD, podrà concórrer a la present convocatòria mitjançant la formulació d’un únic pro- *yecto de cooperació.

Quantia de la subvenció i finançament de les activitats subvencionades

La quantia de la subvenció no podrà superar el 100% del pressupost de les despeses subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de dènou mil euros (19.000,00) excepte en aquells casos especials que, en el seu cas, siguen apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressament en la resolució.

Conforme al que es disposa en els apartats 2 i 3 de l’article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS), es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals, si bé l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Termini i presentació de sol·licituds

Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 d’agost fins al 18 de setembre de 2023.

Atenent el que s’estableix en l’art. 14 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d’ara en avant LPAC), a l’efecte de presentació de la sol·licitud i documentació annexa, només s’admetrà la via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial de Castelló, a la qual podrà accedir a través del següent enllace https://dipcas.sedelectronica.es/. En cap cas s’acceptarà la sol·licitud en format paper.

Desplaça cap amunt