Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament: subvenció per a donar suport a activitats en el marc de la Presidència Espanyola del Consell de la UE

Espanya assumeix la Presidència del Consell de la Unió Europea (UE) en un moment clau en el qual resulta més urgent que mai adoptar decisions polítiques que donen resposta a les múltiples crisis globals (democràtica, social, mediambiental, humanitària, alimentària, energètica, etc.) dins i fora d’Europa, posant en el centre a les persones i el planeta.

En aquest context té lloc el Projecte Presidència Espanyola del Consell de la UE liderat per la Coordinadora l’objectiu principal de la qual és sensibilitzar i incidir sobre les accions realitzades des de la UE per a la consecució dels objectius fixats en l’Agenda 2030 i la seua contribució per a aconseguir un futur més igualitari, inclusiu, verd i feminista.

Objectiu

Aquests projectes hauran de tindre com a objectiu augmentar el coneixement crític de la societat espanyola sobre els partenariats internacionals europeus i la cooperació des d’un enfocament de coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible, i la seua contribució a la consecució de l’Agenda 2030 a través del finançament del desenvolupament sostenible. Donarem prioritat a aquelles iniciatives amb enfocament de gènere, infància i joventut.

Beneficiàries

Preferentment organitzacions sòcies o associades a la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament.

Requisits

 • Ser organitzacions sòcies o associades a la Coordinadora d’Organitzacions de Desenvolupament, incloent-hi les Coordinadores autonòmiques d’ONGD i plataformes o xarxes en les quals participen organitzacions sòcies.
 • Presentar projectes de sensibilització emmarcats dins d’accions vinculades a la Presidència espanyola del Consell de la UE, amb especial interés en les reunions ministerials informals, en la cimera UE-CELAC i la Cimera Euromediterrània i de Veïnatge Sud.
 • Els projectes hauran de prioritzar, almenys, un dels següents quatre eixos temàtics:
  • Acció exterior feminista.
  • Coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.
  • Cooperació internacional per al desenvolupament sostenible.
  • Promoció de l’espai cívic i democràtic, posant l’accent en les relacions UE-Amèrica Llatina i Veïnatge Sud.
 • Complir amb els criteris de comunicació/visibilitat fixats per la UE.
 • La despesa del personal no podrà ser superior al 25% del pressupost executat i haurà de ser gestionat en coherència amb el que es formule.

Termini i presentació de sol·licituds

Enviar la seua proposta tècnica fins a l’11 de setembre, inclòs, a les següents adreces electròniques: inma.alonso@coordinadoraongd.org i sergio.moreno@coordinadoraongd.org, amb l’assumpte Suport Financer – Presidència Espanyola del Consell de la UE.

Es prega comunicar amb antelació l’interés a presentar la proposta per a una millor gestió de la convocatòria.

Les propostes tècniques hauran de ser presentades en anglés. Hauran d’incloure, com a mínim, una matriu de marc lògic amb objectius (general i específics), resultats, activitats, indicadors i fonts de verificació (Annex 1); una anàlisi de riscos i solucions (Annex 2); un pressupost (Annex 3) i un cronograma desglossats tots dos per activitats (Annex 4); i un nota de concepte /documente narratiu en el qual s’incloga una breu descripció de les activitats del projecte (Model lliure). Els models d’annexos es troben en el següent enllaç.

Els documents enviats hauran de ser numerats seguint l’ordre prèviament assenyalat, i coincidir amb el nom de l’organització candidata. Ex. “1.NombreDeLaOrganización”. Se suggereix sol·licitar justificant de recepció automàtic; La Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics.

Si bé es valoren positivament aquelles propostes que es presenten en consorci o en xarxa, la present convocatòria no exclou a organitzacions que vulguen presentar-se de manera individual.

Desplaça cap amunt