Caixa Popular: resolució provisional de la convocatòria 2023 de projectes d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

El jurat de la convocatòria per a l’any 2023 de subvencions per a la realització de projectes d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització resol provisionalment aprovar els següents projectes:

El pressupost assignat a la convocatòria ascendeix a 34.000 euros corresponent als fons dels convenis de col·laboració de Caixa Popular amb la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Vista la proposta de resolució i el pressupost de la convocatòria, resulten finançats 8 projectes per la totalitat dels fons sol·licitats per part de les ONGD que ascendeixen a un total de 32.000 euros, quedant un romanent de 2.000 euros. Des del jurat de la convocatòria s’acorda que s’assigne aquest romanent al següent projecte de la llista segons correspon per valoració que és el projecte presentat per l’organització AIDA. Ajuda, Intercanvi i Desenvolupament, indicant a l’organització que pot desestimar la concessió i en aquest cas passaria automàticament al següent projecte de la llista, i així successivament. D’esta manera s’assignen la totalitat dels fons disponibles de la convocatòria.

El jurat igualment acorda que en qualsevol cas, l’organització beneficiària haurà de presentar dins de les obligacions contemplades en les bases, la memòria econòmica i narrativa únicament per la quantitat finalment atorgada.

El jurat de la convocatòria seguint les bases, atorga 15 dies naturals des de la publicació d’esta proposta de resolució per si alguna organització vol plantejar algun tipus d’al·legacions a la proposta de resolució que ha de realitzar-se a través del correu electrònic: convocatoria@cvongd.org. Per a qualsevol dubte, qüestió o aclariment es facilita el telèfon: 637022612 – Daniel Jaén.

Desplaça cap amunt