Bases reguladores i concessió directa d’ajudes urgents per a realitzar actuacions en països especialment vulnerables vinculats a la cooperació valenciana i en pro- jectes relacionats amb la covid-19

Aquest decret té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions, amb caràcter singular i excepcional, en el marc de la resposta institucional davant la pandèmia covid-19 a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per a la realització de programes i projectes vinculats a actuacions d’interés públic, social o econòmic en països especialment vulnerables vinculats a la cooperació valenciana, en els quals la pandèmia provocada per la covid-19 ha suposat una àmplia reculada en el seu desenvolupament.

Procediment de concessió

Aquestes subvencions tenen caràcter singular i excepcional, i està justificada la seua concessió directa, en virtut de l’article 22.2c de la Llei 38/2003, i de l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en atenció a la reculada econòmica i social que la pandèmia per la covid-19 ha provocat als països vulnerables amb àmplia trajectòria d’intervenció de la cooperació valenciana.

Les raons que acrediten l’interés públic, social i econòmic que justifiquen l’atorgament directe de les subvencions a les entitats beneficiàries són que aquestes mesures extraordinàries pal·lien la recessió que ha provocat la pandèmia produïda per la COVID -19 en les economies més fràgils, retrocedint en els assoliments que s’havien aconseguit durant dècades.

Els programes i projectes que es financen, amb caràcter excepcional i singular, han sigut avaluats a través d’una entitat consultora externa, seleccionada a través de les normes de contractació pública, que ha emés els informes oportuns després de la convocatòria derivada de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides.

A través d’aquest decret es finançaran de manera directa aquells projectes i programes que, seguint el rigorós ordre de puntuació que es deriva dels informes emesos per la consultora externa, no van obtindre finançament per no existir crèdit suficient en les línies S6556 (Subvencions a ONGD per a accions de desenvolupament), capítol IV; S2324 (Subvencions a ONGD per a la realització d’accions de cooperació internacional al desenvolupament), capítol VII, i S8302 (Subvencions indemnització a la Generalitat per la restitució dels fons públics indegudament disposats) capítol IV, si bé van superar la puntuació mínima de 65 punts que preveu l’Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (d’ara en avant Ordre 2/2021) i la Resolució de 8 de juny de 2021 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides.

Desplaça cap amunt